How to build NodeJS/Express Bootstrap views
nodejs
151
Bootstrap
29
view
2
express
51
Male avatar

loveprogramming viết ngày 13/05/2021

https://grokonez.com/node-js/how-to-build-nodejs-express-bootstrap-views

How to build NodeJS/Express Bootstrap views

In the tutorial, we will show how to create a NodeJS/Express application with Bootstrap views.

Related posts:

NodeJs/Express Routes

We will create a NodeJs/Express with Bootstrap views as below structure:


/nodejs-express-bootstrap
  /node_modules
  /views
    404.html
    about.html
    index.html
  app.js
  package.json

We define 3 html bootstrap views 'index.html', 'about.html', and '404.html'.

To handle the routing, we use a built-in function Express Router(), see below code:


var express = require("express");
var app = express();
var router = express.Router();

var path = __dirname + '/views/';

router.use(function (req,res,next) {
 console.log("/" + req.method);
 next();
});

router.get("/",function(req,res){
 res.sendFile(path + "index.html");
});

router.get("/about",function(req,res){
 res.sendFile(path + "about.html");
});

app.use("/",router);

app.use("*",function(req,res){
 res.sendFile(path + "404.html");
});

__dirname variable is global that points to working directory ('nodejs-express-bootstrap' folder).

Next, we analyze below segment code:

More at:

https://grokonez.com/node-js/how-to-build-nodejs-express-bootstrap-views

How to build NodeJS/Express Bootstrap views

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 10
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết gần 6 năm trước
20 10
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!