How to build NodeJS/Express Bootstrap views
nodejs
149
Bootstrap
29
view
2
express
50
Male avatar

loveprogramming viết ngày 13/05/2021

https://grokonez.com/node-js/how-to-build-nodejs-express-bootstrap-views

How to build NodeJS/Express Bootstrap views

In the tutorial, we will show how to create a NodeJS/Express application with Bootstrap views.

Related posts:

NodeJs/Express Routes

We will create a NodeJs/Express with Bootstrap views as below structure:


/nodejs-express-bootstrap
  /node_modules
  /views
    404.html
    about.html
    index.html
  app.js
  package.json

We define 3 html bootstrap views 'index.html', 'about.html', and '404.html'.

To handle the routing, we use a built-in function Express Router(), see below code:


var express = require("express");
var app = express();
var router = express.Router();

var path = __dirname + '/views/';

router.use(function (req,res,next) {
 console.log("/" + req.method);
 next();
});

router.get("/",function(req,res){
 res.sendFile(path + "index.html");
});

router.get("/about",function(req,res){
 res.sendFile(path + "about.html");
});

app.use("/",router);

app.use("*",function(req,res){
 res.sendFile(path + "404.html");
});

__dirname variable is global that points to working directory ('nodejs-express-bootstrap' folder).

Next, we analyze below segment code:

More at:

https://grokonez.com/node-js/how-to-build-nodejs-express-bootstrap-views

How to build NodeJS/Express Bootstrap views

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 10
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết gần 6 năm trước
20 10
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/nodejs/integratenodejsexpressjqueryajaxpostgetbootstrapview Integrate NodeJS/Express – JQuery Ajax POST/GET – Bootstrap view ...
loveprogramming viết 5 tháng trước
0 0
Male avatar
2 0
Phần 1: TỔNG QUAN 1. Lý do chọn đề tài Đồng hành cùng sự phát triển của khoa học công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin cần được xây dựng phục ...
KohaJeseMen viết 2 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!