How to become a lazy dev with Linux cut command
Bash
12
Kubernetes
4
TIL
782
White

Tobi Hoang viết ngày 10/04/2018

Tiêu đề bài viết không ngoài gì khác ngoài mục đích câu view, nội dung không có gì cao siêu cả.

What is the cut command in UNIX?

cut - là câu lệnh thường được dùng để xử lý text, bạn có thể sử dụng lệnh này để trích xuất một phần text từ một file bằng cách chọn columns.

Option Meaning
-b BYTE-LIST--bytes=BYTE-LIST Print only the bytes in positions listed in BYTE-LIST. Tabs and backspaces are treated like any other character; they take up 1 byte.
-c CHARACTER-LIST--characters=CHARACTER-LIST Print only characters in positions listed in CHARACTER-LIST. The same as '-b' for now, but internationalization will change that. Tabs and backspaces are treated like any other character; they take up 1 character
-f FIELD-LIST--fields=FIELD-LIST Print only the fields listed in FIELD-LIST. Fields are separated by a TAB character by default.
-d INPUT_DELIM_BYTE--delimiter=INPUT_DELIM_BYTE For '-f', fields are separated in the input by the first character in INPUT_DELIM_BYTE (default is TAB).
-n Do not split multi-byte characters (no-op for now).
-s--only-delimited For '-f', do not print lines that do not contain the field separator character.
--output-delimiter=OUTPUT_DELIM_STRING For '-f', output fields are separated by OUTPUT_DELIM_STRING The default is to use the input delimiter.

Chúng ta có file test.txt với nội dung như sau:

➜ ~ cat test.txt
Hello World!
My name is Tobi.
➜ ~ cut -c2 test.txt
e
y

Với câu lệnh trên, nó sẽ hiện thị tất cả kí tự ở cột thứ 2.

Ta cũng có thể chọn một khoảng columns với câu lệnh sau:

➜ ~ cut -c1-5 test.txt
Hello
My na
➜ ~ cut -c2- test.txt
ello World!
y name is Tobi.
➜ ~ cut -c-8 test.txt
Hello Wo
My name

How to select a specific field from a File

Chúng ta có thể sử dụng tham số -f, -d để xử lý những yêu cầu đặc biệt hơn. Option -d dùng để xác định kí tự nào sẽ được dùng làm kí tự phân cách để chia đoạn text đó ra tương tự như dùng method .split trong ruby. Option -f xác định field nào chúng ta muốn lấy.

Với file passwd sau:

➜ ~ cat /etc/passwd
nobody:*:-2:-2:Unprivileged User:/var/empty:/usr/bin/false
root:*:0:0:System Administrator:/var/root:/bin/sh
daemon:*:1:1:System Services:/var/root:/usr/bin/false
_uucp:*:4:4:Unix to Unix Copy Protocol:/var/spool/uucp:/usr/sbin/uucico
_taskgated:*:13:13:Task Gate Daemon:/var/empty:/usr/bin/false
_networkd:*:24:24:Network Services:/var/networkd:/usr/bin/false
_installassistant:*:25:25:Install Assistant:/var/empty:/usr/bin/false
➜ ~ cut -d':' -f1 /etc/passwd
nobody
root
daemon
_uucp
_taskgated
_networkd
_installassistant

Phân tách theo dấu hai chấm và lấy trường đầu tiên để hiện các username, tương tự ta có thể đổi thành f2 f3.. fn để thấy các thông tin về User ID, Group ID,..

Ngoài ra chúng ta có thể lấy nhiều fields cùng một lúc.

➜ ~ cut -d':' -f1,5 /etc/passwd
nobody:Unprivileged User
root:System Administrator
daemon:System Services
_uucp:Unix to Unix Copy Protocol
_taskgated:Task Gate Daemon
_networkd:Network Services
_installassistant:Install Assistant

How to select fields only when a line contains the delimiter

Thêm -s để chỉ hiện thị những dòng có chứa kí tự phân cách.

Với tham số --complement và —output mình không thể test được trên MacOS nên sẽ dừng lại ở đây.

To be a lazy dev

Để truy cập một pod trước đó mình sẽ làm như sau:

➜ ~ kubectl get pods --namespace development

NAME                        READY   STATUS  RESTARTS  AGE
service_one-5749cd88cb               1/1    Running  0     18m
service_two-5pqdl                 1/1    Running  0     1h
service_three-zttgk                1/1    Running  0     1h

Sau đó copy tên của service_one để chạy cmd tiếp theo:

➜ ~ kubectl exec -it service_one-5749cd88cb --namespace development -- /bin/bash

Sau khi lặp đi lặp lại thao tác copy paste một cảm giác lười biến xuất hiện và chúng ta có file console

#!/bin/bash

name=$1

command=/bin/bash

# Get lastest line then take the first word.
pod=$(./kubectl get pods -l name="${name}" --no-headers | tail -n 1 | cut -d ' ' -f 1)

if [ -z $pod ]; then
  exit 255
fi

./kubectl exec ${pod} -it -- ${command}

Sau đó mình chỉ cần gõ như sau để truy cập:

➜ ~ ./console service_one

"Bài viết này sẽ giúp tui tăng lương thế nào?" * by Mr Quan Cam.

Bài viết thể hiện độ lười của bản thân trong công việc, không mong sếp tặng thêm coins để lại tốn công chuyển vào ví lạnh.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tobi Hoang

4 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 0
Create a Raw Bitcoin Transaction Mục tiêu Tạo ra một bitcoin transaction gửi bitcoin từ 1 địa chỉ A sang địa chỉ B. Hiểu được cấu tạo của raw t...
Tobi Hoang viết 3 năm trước
6 0
White
5 5
Tình cờ đọc được một issue trên repo (Link) thì biết được cách tạo một backdoor khá hay nên quyết định tìm hiểu. Phiên bản chứa backdoor được rele...
Tobi Hoang viết 2 năm trước
5 5
White
2 0
Vim Macro Trong Vim để lặp lại thao tác đã thực hiện trước đó ta sử dụng dấu chấm .. Nhưng nếu muốn lặp lại các chuỗi thao tác phức tạp ta cần sự...
Tobi Hoang viết hơn 2 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
16 0
Trước khi vào bài viết này, mình đã ngồi rất lâu, hút rất nhiều thuốc, chỉ để suy nghĩ về việc một developer của năm 2019 có cần phải biết tới cái ...
Minh Monmen viết hơn 1 năm trước
16 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!