How to access MySQL database with Spring Data Rest application
springdata
13
springrest
2
Mysql
95
Male avatar

loveprogramming viết ngày 30/04/2021

https://grokonez.com/java-integration/access-mysql-database-spring-data-rest-application

How to access MySQL database with Spring Data Rest application

Spring Data REST is a combination between Spring HATEOAS and Spring Data JPA. So in the tutorial, JavaSampleApproach show you way to create a Spring Data Rest application to manipulate data with MySQL.

Related posts:

I. Technologies

– Java 8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite: Version 3.8.4.RELEASE
– Spring Boot: 1.5.4.RELEASE

  • MySQL

    II. Practice

    In the tutorial, we use Spring Data REST and SpringBoot for building RestAPI application to access MySQL database.

Step to do:

  • Create SpringBoot project
  • Create Customer model
  • Implement Customer repository
  • Implement client to init database
  • Run and check results

https://grokonez.com/java-integration/access-mysql-database-spring-data-rest-application

How to access MySQL database with Spring Data Rest application

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
White
23 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết 7 năm trước
23 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!