How to Integrate React Redux + Nodejs/Express RestAPIs + Sequelize ORM

https://grokonez.com/frontend/react/how-to-integrate-react-redux-nodejs-express-restapis-sequelize-orm-mysql-crud-example

How to Integrate React Redux + Nodejs/Express RestAPIs + Sequelize ORM – MySQL CRUD example

In this tutorial, we will build React Redux Http Client & Nodejs/Express RestAPIs Server example that uses Sequelize ORM to interact with MySQL database and React as a front-end technology to make request and receive response.

Related posts:
Sequelize ORM – Build CRUD RestAPIs with NodeJs/Express, Sequelize, MySQL

Technologies

– Webpack 4.4.1
– React 16.3.0
– Redux 3.7.2
– React Redux 5.0.7
– axios 0.18.0

– Node.js/Express
– Sequelize

– MySQL 5.7.16

Overview

react-redux-http-client-nodejs-restapi-express-sequelize-mysql---overview-1

1. Nodejs/Express Server

react-redux-http-client-nodejs-restapi-express-sequelize-mysql---backend-architecture

2. React Redux Client

react-redux-http-client-nodejs-restapi-express-sequelize-mysql---react-redux-client

For more details about:
– Redux: A simple practical Redux example
– Middleware: Middleware with Redux Thunk
– Connecting React with Redux: How to connect React with Redux – react-redux example

Practice

1. Node.js Backend

 • Project structure:

react-redux-http-client-nodejs-restapi-express-sequelize-mysql---nodejs-project-structure

Setting up Nodejs/Express project

Init package.json by cmd:

npm init

Install express, mysql, sequelize & cors:

$npm install express cors sequelize mysql2 --save

-> now package.json file:


{
 "name": "nodejs-react-restapi",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Nodejs React RestAPIs",
 "main": "server.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [
  "Nodejs",
  "React",
  "RestAPI",
  "Redux",
  "MySQL"
 ],
 "author": "grokonez.com",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "cors": "^2.8.5",
  "express": "^4.16.4",
  "mysql2": "^1.6.4",
  "sequelize": "^4.42.0"
 }
}

Setting up Sequelize MySQL connection

– Create ./app/config/env.js file:

More at:

https://grokonez.com/frontend/react/how-to-integrate-react-redux-nodejs-express-restapis-sequelize-orm-mysql-crud-example

How to Integrate React Redux + Nodejs/Express RestAPIs + Sequelize ORM – MySQL CRUD example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 2 tháng trước
0 0
White
23 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết 6 năm trước
23 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!