How to Deploy Angular Application on Firebase Hosting example
angular
80
deployment
18
firebase
39
Hosting
9
Male avatar

loveprogramming viết ngày 14/05/2021

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-application-on-firebase-hosting-example

How to Deploy Angular Application on Firebase Hosting example

Firebase Hosting is production-grade web content hosting, we can quickly deploy web apps by a single command. In the tutorial, we show you how to deploy Angular application on Firebase Hosting.

Related posts:
Angular 6 dynamic Navigation Bar – add/remove Route dynamically

Technology

 • Angular
 • Firebase Hosting

  Goal

  Video Guide

  Objective

  We use Firebase Hosting to deploy Angular application ->

deploy-angular-6-on-firebase-hosting---automate-build-deployment

deploy-angular-application-on-firebase-hosting-web-page

Practice

Create Firebase Project

Login to Firebase Account then create a Firebase project as below:

Build Angular Project

 • Get Angular's Sourcecode, then build with below commandline:

ng build --prod --output-path angularapp

deploy-angular-6-on-firebase-hosting---build-angular-project

-> result:

deploy-angular-6-on-firebase-hosting---build-angular-project-result

Install Firebase Tool

 • Use below cmd to install Firebase Tool:

npm install -g firebase-tools

deploy-angular-application-on-firebase-hosting-install-firebase-tools

Firebase Login

Use Firebase's CLI tools to login to Firebase:

More at:

https://grokonez.com/frontend/angular/angular-deployment/how-to-deploy-angular-application-on-firebase-hosting-example

How to Deploy Angular Application on Firebase Hosting example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular4firebaseauthemailpasswordauthenticationwithangularfire2emaillogin Angular Firebase Auth Email/Passwo...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
White
27 13
Quá trình lột xác ngoạn mục của một hệ thống cổ lỗ sĩ khi được thiết kế cẩn thận: 1 usecase thành công của việc áp dụng triệt để các phương pháp xử...
Minh Monmen viết hơn 1 năm trước
27 13
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!