Học Go cấp tốc Phần 4: Structs và Maps
TIL
781
Go
41
golang
40
White

Robin Huy viết ngày 26/03/2018

Các phần trước:

Phần 1: Packages, variables và functions.

Phần 2: Điều khiển luồng với if, else, switch và defer.

Phần 3: Arrays và Slices.

alt text

Structs

Tương tự C, một struct trong Go là tập hợp các trường (field) do người dùng tự định nghĩa. Mỗi trường có thể có kiểu dữ liệu khác nhau, thậm chí có thể là một struct. Trong Go không có class như các ngôn ngữ hướng đối tượng, do đó chúng ta có thể dùng struct thay cho class. Ví dụ:

package main

import "fmt"

// Định nghĩa một struct với từ khóa type
type Student struct {
  name string
  age int
}

func main() {
  // Khởi tạo biến s1 có giá trị là struct Student
  s1 := Student{"Robin", 30}  // {"Robin", 30}

  // Khởi tạo biến s2 có giá trị là struct Student với 1 field là name
  // Field còn lại sẽ có giá trị mặc định (zero value)
  s2 := Student{name: "Robin"}  // {"Robin", 0}

  // Khởi tạo biến s3 có giá trị là struct Student và không khai báo giá trị cho trường nào
  s3 := Student{}  // {"", 0}

  // Thay đổi giá trị field trong struct
  s3.name = "Robert"
  s3.age = 25

  fmt.Println(s3)  // s3 = {"Robert", 25}
}

Struct có thể so sánh được nếu các field của nó có thể so sánh được, và 2 biến kiểu struct có giá trị giống nhau nếu toàn bộ các field có giá trị giống nhau:

package main

import (
  "fmt"
)

type Student struct {
  name string
  age int
}

func main() {
  s1 := Student{"Steve", 30}
  s2 := Student{"Steve", 30}
  s3 := Student{"Job", 30}

  if s1 == s2 {
    fmt.Println("s1 = s2")  // s1 bằng s2
  } else {
    fmt.Println("s1 != s2")
  }

  if s2 == s3 {
    fmt.Println("s2 = s3")
  } else {
    fmt.Println("s2 != s3")  // s2 khác s3
  }
}

Maps

Map là một tập hợp các phần tử được lưu trữ dưới dạng key - value. Key trong map có kiểu dữ liệu so sánh được và không bị trùng lặp. Để tạo map ta dùng hàm make() với công thức như sau:
make(map[type of key]type of value)

// Định nghĩa biến demoMap có kiểu dữ liệu map với key kiểu string và value kiểu int
var demoMap map[string]int

// Map không so sánh được như struct, nhưng có thể dùng toán tử == để kiểm tra nil
if demoMap == nil {
  fmt.Println("Map có giá trị nil.")

  // Tạo Map bằng hàm make  
  demoMap = make(map[string]int)
}

Thêm phần tử hoặc thay đổi giá trị của một phần tử trong map m ta dùng công thức:

m[key] = value
// Khởi tạo map
languages := make(map[string]float32)

// Thêm phần tử vào map
languages["go"] = 0.63
languages["java"] = 1.03

// Cập nhật lại giá trị của phần tử "go"
languages["go"] = 0.73

fmt.Println(languages)  // map[go:0.73 java:1.03]

Để xóa phần tử trong map thì ta dùng hàm delete() và cung cấp key của phần tử cần xóa. Ví dụ xóa phần tử có key = "go" trong map languages:

delete(languages, "go")

Để truy xuất đến phần tử trong map, ta gọi map kèm theo key của phần tử. Nếu key đó không tồn tại thì ta sẽ thu được giá trị là zero value (tùy theo kiểu dữ liệu). Ví dụ:

m := make(map[string]int)

m["Answer"] = 42
fmt.Println(m["Answer"])  // Lấy giá trị của phần tử có key = "Answer", kết quả là 42

delete(m, "Answer")
fmt.Println(m["Answer"])  // Phần tử có key = "Answer" đã bị xóa, kết quả là 0 (zero value của int)

Để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong map hay không, ta sẽ lấy cùng lúc 2 kết quả khi truy xuất đến phần tử trong map. Giá trị đầu tiên giống ví dụ trên, giá trị thứ 2 sẽ là true nếu phần tử có trong map và false nếu phần tử không tồn tại (gần giống callback error trong javascript).

// Tiếp theo ví dụ trên
v, ok := m["Answer"]
fmt.Println("Giá trị của phần tử là: ", v)  // v = 0
fmt.Println("Kiểm tra phần tử có tồn tại hay không: ", ok)  // ok = false
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Robin Huy

10 bài viết.
20 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
15 10
Bài viết được copy lại từ (Link) (hơi cũ nhưng vẫn xài tốt :smile:) (Ảnh) Hiện nay hầu hết các trang web đều đã hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer)....
Robin Huy viết 3 năm trước
15 10
White
5 1
Go (hay thường được gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ở Google vào năm 2009 bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và Ken Thom...
Robin Huy viết 3 năm trước
5 1
White
4 3
Phần trước: (Link). (Ảnh) Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách (Link) trong Go. Vòng lặp Trong Go chỉ có 1 kiểu vòng lặp là sử dụng f...
Robin Huy viết 3 năm trước
4 3
Bài viết liên quan
White
16 1
Crawl dữ liệu Crawl là một vấn đề hay gặp trong quá trình làm software. Ví dụ lấy tin tức, tin giảm giá, vé xem phim... là những dạng của crawl. Mộ...
Thach Le viết 5 năm trước
16 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
20 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!