Hackerank Haskell template
Haskell
18
hackerank
1
TIL
781
White

checkraiser viết ngày 11/06/2018

Một template cho bạn nào chiến Haskell trên hackerank

-- https://www.hackerrank.com/challenges/30-review-loop/problem


solver =
  let isEven (n, _) = (n `mod` 2) == 0
    util1 x y = x ++ " " ++ y
    filter1 = (map snd) . filter isEven
    filter2 = (map snd) . filter (not . isEven)
  in util1 <$> filter1 <*> filter2

process :: IO ()
process = getLine >>= putStrLn . solver . zip [0..] 

repeatIOAction :: IO () -> Int -> IO ()   -- Inputs: integer and IO. Outputs: IO 
repeatIOAction _ 0 = return ()       -- exit recursive loop here
repeatIOAction action n = do
  action                 -- action to perform
  repeatIOAction action (n-1)       -- decrement n to make it recursive


main = getLine >>= return . (read :: String -> Int) -- line transformation
        >>= repeatIOAction process      -- problem solver

Lưu ý:

 • Dùng getLine để đọc chuỗi từ stdin
 • Dùng putStr để viết kết quả ra stdout
 • Trau chuốt input trước khi đưa vào hàm thuật toán chính (solver), hàm này không có side effects
 • Hàm càng ở cao càng pure, hàm càng ở dưới càng sát với IO .
 • :set +s trong ghci để profile code với thời gian và bộ nhớ .

 • Haskell style guide

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

checkraiser

17 bài viết.
23 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 1
Tôi dự sẽ viết 1 loạt series về việc thiết kế 1 ứng dụng Rails như thế nào để nó có thể giúp bạn ăn ngon ngủ yên trong hằng năm trời: Khi mà việc t...
checkraiser viết hơn 5 năm trước
6 1
White
6 10
Cũng ngót nghét đi làm hơn 6 năm rồi, mình chỉ thấy một điều khá "ngược đời": Các ông chủ , những người trả tiền cho bạn lại có tư duy lập trình ké...
checkraiser viết hơn 3 năm trước
6 10
White
5 0
Bài viết này, là 1 quan điểm cá nhân trong việc viết Code các layer trong Rails của mình. Controller Trước khi code, bạn hãy đặt câu hỏi: Mục đí...
checkraiser viết gần 5 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
23 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!