Groovy 3.0 có gì mới
groovy
7
#TIL
10
White

Tất Huân viết ngày 14/02/2020

Groovy 3.0 theo mình tóm gọn lại là providing a more Java-like experience

 1. Hỗ trợ do/while
 2. Hỗ trợ khai báo mảng dạng {1,2,3} như trong Java song song với dạng [1,2,3]
 3. Hỗ trợ cú pháp lamda expression tương tự trong Java

  (1..10).forEach({e -> println e })//Java & Groovy 3.0
  
  (1..10).forEach(e -> { println e })//Groovy 2x
  
 4. Hỗ trợ cú pháp method reference tương tự Java

  String.&valueOf //Groovy 2.X
  
  String::valueOf
  
 5. Hỗ trợ phương thức !in và  !instanceof

 6. So sánh object1.is(object2) bằng cú pháp === và !===

 7. Safe index - tương tự null safe ở bản trước

  String[] array = null
  
 8. Hỗ trợ cú pháp khai báo biến var tương tựJava 10 (Yêu cầu JDK8 trở lên)

 9. Hỗ trợ câu lệnh try-with-resource tương tựJava 7

 10. Nested code blocks

  {
    {
      // inner nesting is another scope
      def a = 'banana'
      assert a.size() == 6
    }
    def a = 1
    assert a == 1
  }
  
 11. Hỗ trợ default method cho interface tương tự Java 8

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tất Huân

10 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 0
Sử dụng Jacksondatabind mapping Object Json và ứng dụng load file config 1. Mapping Object Json Jacksondatabind Maven: com.fasterxml.jackson.c...
Tất Huân viết 2 năm trước
7 0
White
5 2
Một số hàm giúp mapping data đơn giản với Groovy Ví dụ với list data như sau: def student1 = name: "Huan", age: 22, gender: "male"] def student...
Tất Huân viết 2 năm trước
5 2
White
5 0
Trước tiên mình muốn làm rõ khái niệm Vertical và Horizontal scaling: (Ảnh) Nguồn ảnh: Internet Ví dụ liên tưởng: ================= Giả sử bạn...
Tất Huân viết 1 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
Male avatar
3 0
Xây dựng J2EE Web Container riêng sử dụng Tomcat Embbeded Đặt vấn đề Các bạn đã từng xây dựng một ứng dụng Web dựa trên java dựa trên Servlet sẽ ...
Trần Trung Đức viết hơn 1 năm trước
3 0
White
5 2
Một số hàm giúp mapping data đơn giản với Groovy Ví dụ với list data như sau: def student1 = name: "Huan", age: 22, gender: "male"] def student...
Tất Huân viết 2 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!