Golang đại pháp – 2.2 Khai báo trong Go
Go
41
golang
39
White

nhaancs viết ngày 09/01/2018

Bài viết được đăng tải đầu tiên tại: http://nhaancs.com/golang-dai-phap-2-2-khai-bao-trong-go/

golang dai phap

Có 4 dạng khai báo chính là: var (khai báo biến), type (khai báo kiểu), const (khai báo hằng số), func (khai báo hàm).

Một chương trình được lưu trữ trong nhiều file *.go. Mỗi file bắt đầu bằng 1 khai báo package mà file đó thuộc về, tiếp theo là câu lệnh import khai báo các package cần import, sau đó là các khai báo cấp độ package như khai báo kiểu, biến, hằng số, hàm (theo thứ tự nào cũng được).

// in ra nhiệt độ sôi của nước
package main

import "fmt"

const boilingF = 212.0

func main() {
  var f = boilingF
  var c = (f - 32) * 5 / 9
  fmt.Printf("boiling point = %g F or %g C\n", f, c)

  // Output:
  // boiling point = 212 F or 100 C
}

Hằng số boilingF là một khai báo cấp package (giống như hàm main), còn biến fc được khai báo local trong hàm main.

Các thành phần (hằng, biến, kiểu, hàm, ...) được khai báo ở cấp độ package có thể được truy cập ở tất cả các file thuộc package đó. Ngược lại, các khai báo local chỉ có phạm vi ảnh hưởng trong hàm mà nó được khai báo (đôi khi là một phần trong hàm đó).

Khai báo hàm bao gồm tên hàm và danh sách các tham số, danh sách kiểu trả về (có thể bỏ qua nếu hàm không trả về giá trị), phần thân chương trình chứa các câu lệnh thực hiện mục đích của hàm. Chương trình bắt đầu thực thi từ câu lệnh đầu tiên cho đến khi gặp câu lệnh return hoặc kết thúc hàm.

Hàm fToC bên dưới thực hiện nhiệm vụ chuyể đồi từ độ F sang độ C, được khai báo 1 lần và có thể tái sử dụng ở bất cứ đâu:

package main

import "fmt"

func main() {
  const freezingF, boilingF = 32.0, 212.0

  fmt.Printf("%g F = %g C\n", freezingF, fToC(freezingF)) // 32 F = 0 C
  fmt.Printf("%g F = %g C\n", boilingF, fToC(boilingF)) // 212 F = 100 C
}

func fToC(f float64) float64 {
  return (f - 32) *5 /9
}

Reference: The Go Programming Language

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

nhaancs

11 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
17 0
Crawl dữ liệu Crawl là một vấn đề hay gặp trong quá trình làm software. Ví dụ lấy tin tức, tin giảm giá, vé xem phim... là những dạng của crawl. Mộ...
Thach Le viết gần 2 năm trước
17 0
White
7 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết hơn 1 năm trước
7 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!