Giết sạch các loại bug với hedgehog
TIL
654
Haskell
18
Testing
30
White

checkraiser viết ngày 22/06/2018

HEDgehog

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
module Main where

import      Control.Monad
import      Control.Monad.Trans.Class
import      Control.Monad.Trans.State.Strict
import      Data.Functor.Identity
import      Data.Semigroup          ((<>))
import      Hedgehog
import qualified Hedgehog.Gen           as Gen
import qualified Hedgehog.Range          as Range


tick :: State Integer ()
tick = modify (+1)

prop_Tick :: Property
prop_Tick =
 property $ do
  times <- forAll $ Gen.int $ Range.constant 5 100
  x <- forAll $ Gen.integral $ Range.constantFrom 0 (-10000) 10000
  let res = execState (replicateM_ times tick) x
  res === (x + toInteger times)

main :: IO Bool
main =
 checkParallel $$discover

alt text

HEdgehog

checkraiser 22-06-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

checkraiser

17 bài viết.
21 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 1
Tôi dự sẽ viết 1 loạt series về việc thiết kế 1 ứng dụng Rails như thế nào để nó có thể giúp bạn ăn ngon ngủ yên trong hằng năm trời: Khi mà việc t...
checkraiser viết 3 năm trước
6 1
White
5 10
Cũng ngót nghét đi làm hơn 6 năm rồi, mình chỉ thấy một điều khá "ngược đời": Các ông chủ , những người trả tiền cho bạn lại có tư duy lập trình ké...
checkraiser viết hơn 1 năm trước
5 10
White
3 3
This post is a sample chapter from my (Link) How to render a ReactJS component isomorphically ? The trick is in defaultProps and componentDidM...
checkraiser viết hơn 3 năm trước
3 3
Bài viết liên quan
White
14 6
Người ta nói "nullable values" là cái "billion dollar mistake". Kể từ ALGOL, chúng ta không thể dùng nullable values/references như một value bình ...
Justin Le viết hơn 3 năm trước
14 6
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 7 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
21 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!