Giảm N+1 Query khi count record dữ liệu quan hệ

Trong Rails đã hỗ trợ một method includes dùng để hổ trợ việc giảm N+1 query trong truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ. Như vậy ở đây mình đặt ra một bài toán như sau.
Mình có table categories has_many với table posts và mình muốn lấy list categories và count các bài post tương ứng của category đó thì mình làm như sau:

# Controller
class CategoryController < ApplicationController
 def index
  categories = Category.all
 end
end
# View
<% @categories.each do |category| %>
 <h1><%= category.name %>(<%= category.posts.count %>)<h1>
<% end %>

Nhìn vào console bạn sẽ thấy như sau:

Category Load (0.1ms) SELECT categories.* FROM categories
(0.2ms) SELECT COUNT() FROM posts WHERE posts.category_id = 2
(0.3ms) SELECT COUNT(
) FROM posts WHERE posts.category_id = 3
(0.2ms) SELECT COUNT(*) FROM posts WHERE posts.category_id = 4

3 câu lệnh SELECT count được thực hiện. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truy vấn dữ liệu khi hệ thống dữ liệu lớn. Để giải quyết vấn đề này mình xin hướng dãn 2 cách

1. Tạo một câu query

Mình tạo một cái scope với dòng query như sau:

# Model
class Category < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 scope :with_count_posts, -> {joins(:posts).select("categories.* ,Count(posts.id) AS posts_count").group("categories.id")}
end

# Controller
class CategoryController < ApplicationController
 def index
  @categories = Category.with_count_posts
 end
end

# View
<% @categories.each do |category| %>
 <h1><%= category.name %>(<%= category.posts_count %>)<h1>
<% end %>

Nhìn vào console bạn sẽ thấy sự khác biệt

Category Load (0.1ms) SELECT categories.* ,Count(posts.id) AS posts_count FROM categories INNER JOIN posts ON posts.category_id = categories.id GROUP BY categories.id

Nó chỉ cần chạy một truy vấn sơ với ban đầu. Dòng trên có ý nghĩa là khi khi mình lấy hết dữ của bảng categories mình sẽ tạo thêm 1 field là posts_count để chứa toàn bộ tổng số những record posts tương ứng với category đó.


Lưu ý

scope ở trên sẽ không lấy ra những category không có record posts nào. Nếu muốn lấy hết thì bạn có thể tạo một scope như dưới đây.

 scope :with_count_posts, -> {joins("LEFT JOIN posts ON categories.id = posts.category_id").select("categories.* ,Count(posts.id) AS posts_count").group("categories.id")}

2. Dùng Gem

Ở đây mình xin giới thiệu 2 gemincludes-countdase
Các bạn có thể vào 2 link trên để tìm hiểu cách sử dụng


Trên đây là một bài viết chia sẽ của mình để giảm tốc độ truy vấn khi muốn lấy count record quan hệ. Chúc các bạn thành công.
Nguyen Anh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết hơn 6 năm trước
9 1
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết hơn 6 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!