Giảm N+1 Query khi count record dữ liệu quan hệ

Trong Rails đã hỗ trợ một method includes dùng để hổ trợ việc giảm N+1 query trong truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ. Như vậy ở đây mình đặt ra một bài toán như sau.
Mình có table categories has_many với table posts và mình muốn lấy list categories và count các bài post tương ứng của category đó thì mình làm như sau:

# Controller
class CategoryController < ApplicationController
 def index
  categories = Category.all
 end
end
# View
<% @categories.each do |category| %>
 <h1><%= category.name %>(<%= category.posts.count %>)<h1>
<% end %>

Nhìn vào console bạn sẽ thấy như sau:

Category Load (0.1ms) SELECT categories.* FROM categories
(0.2ms) SELECT COUNT() FROM posts WHERE posts.category_id = 2
(0.3ms) SELECT COUNT(
) FROM posts WHERE posts.category_id = 3
(0.2ms) SELECT COUNT(*) FROM posts WHERE posts.category_id = 4

3 câu lệnh SELECT count được thực hiện. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truy vấn dữ liệu khi hệ thống dữ liệu lớn. Để giải quyết vấn đề này mình xin hướng dãn 2 cách

1. Tạo một câu query

Mình tạo một cái scope với dòng query như sau:

# Model
class Category < ActiveRecord::Base
 has_many :posts
 scope :with_count_posts, -> {joins(:posts).select("categories.* ,Count(posts.id) AS posts_count").group("categories.id")}
end

# Controller
class CategoryController < ApplicationController
 def index
  @categories = Category.with_count_posts
 end
end

# View
<% @categories.each do |category| %>
 <h1><%= category.name %>(<%= category.posts_count %>)<h1>
<% end %>

Nhìn vào console bạn sẽ thấy sự khác biệt

Category Load (0.1ms) SELECT categories.* ,Count(posts.id) AS posts_count FROM categories INNER JOIN posts ON posts.category_id = categories.id GROUP BY categories.id

Nó chỉ cần chạy một truy vấn sơ với ban đầu. Dòng trên có ý nghĩa là khi khi mình lấy hết dữ của bảng categories mình sẽ tạo thêm 1 field là posts_count để chứa toàn bộ tổng số những record posts tương ứng với category đó.


Lưu ý

scope ở trên sẽ không lấy ra những category không có record posts nào. Nếu muốn lấy hết thì bạn có thể tạo một scope như dưới đây.

 scope :with_count_posts, -> {joins("LEFT JOIN posts ON categories.id = posts.category_id").select("categories.* ,Count(posts.id) AS posts_count").group("categories.id")}

2. Dùng Gem

Ở đây mình xin giới thiệu 2 gemincludes-countdase
Các bạn có thể vào 2 link trên để tìm hiểu cách sử dụng


Trên đây là một bài viết chia sẽ của mình để giảm tốc độ truy vấn khi muốn lấy count record quan hệ. Chúc các bạn thành công.
Nguyen Anh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
22 3
Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của mộ...
chuong2v viết hơn 5 năm trước
22 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!