Get URL Parameters using jQuery
jQuery
12
url paramaters
1
Male avatar

Nguyen Trong Tuan viết ngày 25/06/2015

Để lấy giá trị của các biến được truyền trên url dùng jQuery, ta sử dụng hàm sau:

function GetURLParameter(sParam) {
  var sPageURL = window.location.search.substring(1);
  var sURLVariables = sPageURL.split('&');
  for (var i = 0; i < sURLVariables.length; i++){
    var sParameterName = sURLVariables[i].split('=');
    if (sParameterName[0] == sParam)
    {
      return sParameterName[1];
    }
  }
}

Và để sử dụng, ta chỉ đơn giản gọi như sau:

var tech = GetURLParameter('technology');
var blog = GetURLParameter('blog');

Bài viết lấy nguồn từ http://www.jquerybyexample.net/2012/06/get-url-parameters-using-jquery.html

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Nguyen Trong Tuan

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Mình xin được giới thiệu về 4 cách sử dụng layout trong SailsJS mà mình biết: Cách 1: Đây là cách mặc định của SailsJS, layout dùng cho project s...
Nguyen Trong Tuan viết 4 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
Trong khai báo model của SailsJS, nếu chúng ta không khai báo schema thì khi dùng hàm ModelName].create(req.params.all(),...); toàn bộ các tham số ...
Nguyen Trong Tuan viết 4 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
19 10
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết hơn 3 năm trước
19 10
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!