Force thay đổi @input ở component con trong Angular
TIL
781
angular
42
DailyNote
10
White

Vani viết ngày 09/02/2018

Các @Input ở component con chỉ khởi tạo giá trị ban đâu, do đó, các biến ở component cha thay đổi thì các @Input ở component con sẽ không thay đổi theo.

Để bắt buộc @input ở component con thay đổi khi biến ở component cha thay đổi, ta dùng life circle : ngOnChanges

Ở coponent con:

export class ChildComponent implements OnInit, OnChanges {
  @Input() keyword: string;
   ngOnInit() {
  }
  ngOnChanges(changes) {
    if (changes['keyword']) {
      this.keyword = changes['keyword'].currentValue;
    }
  }
}

Ở component cha:

@Component({
  template: `<child-component [keyword] ="searchKeyword"></child-component>`
})
export class ParentComponent {
  searchKeyword: string;
  onClickBtn() {
  this.searchKeyword = 'Hello world';
  }
}

...

Vani
07-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vani

12 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Merkle tree, cũng như được biết đến là cây hash nhị phân, là một dạng cấu trúc dữ liệu sử dụng để lưu trữ hash của các thông tin cá nhân trong bộ d...
Vani viết 3 năm trước
2 0
White
2 0
Ethereum là gì Ethereum là nền tảng để thực thi hợp đồng thông minh (smart contract) và xây dựng ứng dụng phi tập trung (Decentralize Application ...
Vani viết 3 năm trước
2 0
White
1 0
Tính bất biến của dữ liệu nằm trên blockchain có lẽ là lý do mạnh mẽ và thuyết phục nhất để triển khai các giải pháp dựa trên blockchain cho một lo...
Vani viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!