[Flutter] Hive Database (Phần I)

Introduction

https://docs.hivedb.dev/

 • Hive là một cơ sở dữ liệu NoSQL đảm bảo đúng tiêu chí nhanh, gọn, nhẹ.
 • Hive thực sự hữu ích nếu bạn bạn cần 1 CSDL dưới dạng key-value, ko có nhiều relationship và dễ dùng.
 • Hive lấy ý tưởng từ các hộp ( box - nơi chưa dữ liệu ) - mở ra trước khi sử dụng .
 • Hive đã hỗ trợ lazy-loading và encrypt.

Trong phần I này, mình sẽ giới thiệu cơ bản về Hive và cách sử dụng nó.

Docs dựa trên Hive phiên bản sau:

dependencies:
 hive: ^1.4.4+1
 hive_flutter: ^0.3.1

dev_dependencies:
 hive_generator: ^0.8.2
 build_runner: ^1.11.1

What are boxes ?

 • Tất cả data được lưu trong Hive được tổ chức theo các hộp (box).
 • Một box có thể được coi như 1 table trong SQL nhưng không có cấu trúc và có thể chứa mọi thứ.

Open box ?

Để sử dụng được box, bạn cần mở nó trước.

var box = await Hive.openBox<E>('testBox');

Nếu box đã được mở, nó sẽ return ngay và các params truyền vào sẽ bị ignore.
Khi có được instance của box, bạn có thể đọc, ghi, xoá, sửa...

Get open box ?

Hive lưu trữ 1 tham chiếu đến các box đã được mở. Nếu muốn mở một box đã được mở rồi :

var box = Hive.box('myBox');

Phương thức này rất hữu ích bởi bạn sẽ ko cần phải truyền qua lại box giữa các widgets.

Close box ?

Nếu bạn ko cần sử dụng đến box nữa, hãy close nó.
Tất cả key & value được lưu trong cache sẽ được xoá khỏi bộ nhớ.

var box = await Hive.openBox('myBox');
await box.put('hello', 'world');
await box.close();

Note: Trước khi đóng ứng dụng, bạn nên gọi Hive.close() để đóng toàn bộ các box lại.

Type parameter: Box

Khi gọi openBox, bạn có thể chỉ định rằng nó chỉ có thể chứa giá trị của 1 loại cụ thể.

var box = await Hive.openBox<User>('users');

box.add(User());

box.add(5); // Compile time error

Note:

 • Box này có thể chứa subtype của User.
 • Bạn cần cung cấp cùng kiểu params trong Hive.box(). Bạn ko thể mở cùng một box với các tham số kiểu khác nhau.
await Hive.openBox<User>('users');

Hive.box<User>('users'); // OK

Hive.box('users'); // ERROR
Hive.box<Dog>('users'); // ERROR

Reading & Writing ?

Reading

 • Việc đọc từ box rất đơn giản :
var box = Hive.box('myBox');

String name = box.get('name');

DateTime birthday = box.get('birthday');

Nếu như key không tồn tại, sẽ return null.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể set defaultValue trong trường hợp key không tồn tại.

double height = box.get('randomKey', defaultValue: 17.5);

Các list trả về bởi get() mặc định có dạng List. Sử dụng list.cast() để cast về kiểu cần dùng.

Every object only exists once

Bạn sẽ luôn nhận được cùng 1 instance của một đối tượng với 1 key cụ thể.

Writing

Việc ghi vào box gần giống như map.
Tất cả các key phải là chuỗi string ASCII tối đa 255 kí tự hoặc số nguyên 32bit unsigned.

var box = Hive.box('myBox');

box.put('name', 'Paul');

box.put('friends', ['Dave', 'Simon', 'Lisa']);

box.put(123, 'test');

box.putAll({'key1': 'value1', 42: 'life'});

Bạn có thắc mắc tại sao việc write lại ko async ? Đây là 1 trong những điểm mạnh chính của Hive.

Các thay đổi được ghi vào disk dưới background nhưng tất cả listener sẽ được thông báo ngay lập tức.

Nếu bạn muốn đảm bảo quá trình write thành công, chỉ cần await nó bởi Future.

=> Điều này khác với lazyboxes ở chỗ : nếu Future được trả về bởi function put() chưa hoàn thành thì khi gọi get() sẽ trả về giá trị cũ ( or null nếu chưa tồn tại).

var box = await Hive.openBox('box');

box.put('key', 'value');
print(box.get('key')); // value

var lazyBox = await Hive.openLazyBox('lazyBox');

var future = lazyBox.put('key', 'value');
print(lazyBox.get('key')); // null

await future;
print(lazyBox.get('key')); // value

Delete

Nếu bạn muốn xoá, xử dụng delete()

Note: write null khác vơi delete();

var box = await Hive.openBox('writeNullBox');

 box.put('key', 'value');

 box.put('key', null);
 print(box.containsKey('key')); // TRUE

 box.delete('key');
 print(box.containsKey('key')); // FALSE

Auto increment & indices

Hive hỗ trợ tự động tăng key => Điều này rất hữu ích để truy cập nhiều đối tượng, bạn có thể sử dụng box như một list.

 var friends = await Hive.openBox('friends');
 friends.clear();

 friends.add('Lisa');      // index 0, key 0
 friends.add('Dave');      // index 1, key 1
 friends.put(123, 'Marco');   // index 2, key 123
 friends.add('Paul');      // index 3, key 124

 print(friends.getAt(0));
 print(friends.get(0));

 print(friends.getAt(1));
 print(friends.get(1));

 print(friends.getAt(2));
 print(friends.get(123));

 print(friends.getAt(3));
 print(friends.get(124));

Conclusion

Chúc các bạn coding vui vẻ :D

References

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Hades

17 bài viết.
20 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 13
Dưới đây là một cách tổ chức thư mục mà mình cho là khá hợp lý. Hi vọng mọi người có thể tham khảo và góp ý :smile: Android_structure ├─ com.abc ...
Hades viết hơn 4 năm trước
9 13
Male avatar
5 2
1. Đừng dùng lại Đừng sử dụng lại strings cho nhiều màn hình khác nhau. 1. Tưởng tượng rằng bạn có một hộp thoại loading trên 2 màn hình Sign in v...
Hades viết 4 năm trước
5 2
Male avatar
4 0
Giới thiệu RecycleView là một viewGroup mới được giới thiệu trong Android L ( API 21 ). Đây là một viewGroup có chức năng tương tự như ListView nh...
Hades viết hơn 4 năm trước
4 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Kotlin giờ là một từ khóa làm điên đảo cả giới lập trình viên đặc biệt là lập trình viên android. Kotlin hiện nay rất phổ biến và cực kì mạnh mẽ, c...
Aragami1408 viết hơn 2 năm trước
2 0
White
16 1
Chào các bạn, trong chuỗi nghiên cứu của mình về Blockchain, có một bài viết khá thú vị về Database mà mình nghĩ nên chia sẽ ở đây, mong nhận đc nh...
Phuoc-Thanh Do viết 2 năm trước
16 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
20 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!