Firebase Storage – Get List of Files example – Image List | Android
firebase
39
storage
6
android
87
Male avatar

loveprogramming viết ngày 23/04/2021

https://grokonez.com/android/firebase-storage-get-list-files-display-image-firebase-ui-database-android

Firebase Storage – Get List of Files example – Image List | Android

We had known the way to upload/download data. In this tutorial, we're gonna look at way to get list of files example - display list of Images with Firebase UI Database FirebaseRecyclerAdapter.

Related Posts:

I. How to do

firebase-storage-display-list-goal

To display list of Images, we need to:

 • add Firebase to Android App & enable Firebase Auth
 • use Firebase Cloud Storage to upload and store images
 • use Firebase Realtime Database to store images' information (name + url)
 • use FirebaseRecyclerAdapter to display images in RecyclerView with the help of Picasso lib.

To know way to add Firebase to Android App & enable Firebase Auth, please visit previous post:
Firebase Storage – Upload Data from Memory, Local File, Stream | Android

1. Upload and store images

Use Firebase Cloud Storage:


// store image at "images/filename.extension" on Firebase Cloud Storage

imageReference = FirebaseStorage.getInstance().getReference().child("images");
fileRef = imageReference.child(fileName + "." + getFileExtension(fileUri));

fileRef.putFile(fileUri)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
      @Override
      public void onSuccess(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) {
        String name = taskSnapshot.getMetadata().getName();
        String url = taskSnapshot.getDownloadUrl().toString();

        // use Firebase Realtime Database to store [name + url]
        writeNewImageInfoToDB(name, url);
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception exception) {
        // ...
      }
    })
    .addOnProgressListener(new OnProgressListener() {
      @Override
      public void onProgress(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) {
        // progress percentage
        double progress = (100.0 * taskSnapshot.getBytesTransferred()) / taskSnapshot.getTotalByteCount();

        // percentage in progress dialog
        progressDialog.setMessage("Uploaded " + ((int) progress) + "%...");
      }
    })
    .addOnPausedListener(new OnPausedListener() {
      @Override
      public void onPaused(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) {
        // ...
      }
    });

firebase-storage-display-list-demo-storage-console

2. Store images' information

Use Firebase Realtime Database:

More at:

https://grokonez.com/android/firebase-storage-get-list-files-display-image-firebase-ui-database-android

Firebase Storage – Get List of Files example – Image List | Android

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Tôi đã gặp vấn đề với việc đồng bộ danh bạ trên chiếc Samsung Galaxy S6 Edge của khi bật chế độ tiết kiệm pin. Sau khi tìm kiếm 1 lúc, tôi đã tìm r...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
1 0
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết 7 năm trước
9 4
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/android/kotlinfirestoreexamplecrudoperationswithfirebaseuifirestorerecycleradapterandroid Kotlin Firestore example – CRUD Ope...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!