[English Pronunciation #2] Âm tiết và trọng âm của từ

Trọng âm của từcác âm tiết là những điều quan trọng tiếp theo để học về phát âm và giọng Anh.

1. Các âm tiết (Syllables)

Một âm tiết là một từ hoặc một phần của một từ, trong đó có chứa một âm thanh của nguyên âm đơn. Nó là một đơn vị của lời nói.

Mỗi từ sẽ có 1 hoặc nhiều âm tiết.

=> Từ khái niệm này, mình cũng khám phá ra 1 điều rất hay, đó là khi ta lấy một vài từ có 1 âm tiết như have, bought. Nếu bạn phát âm đúng, bạn có thể suy ra được ký tự phiên âm IPA của nó. Ví dụ, từ have có phát âm là: h-ơ-v (cái này để minh họa thôi, anh em lên trang này để tra phát âm của nó nhé :v) => thì phiên âm của nó là /həv/. ə chính là một âm thanh nguyên âm đơn trong tiếng Anh, còn hv mình nghĩ nó chính là phụ âm, chúng ta sẽ tìm hiểu sau này. Tương tự đối với từ bought, các bác thử đọc rồi đoán ra phiên âm IPA xem.

1.1. 1 âm tiết

Đây là các ví dụ với từ có một âm tiết.

pen

man

pig

cup

hat

Trong tiếng Anh, một âm thanh nguyên âm có thể được tạo nên bởi nhiều hơn 1 chữ cái nguyên âm. (u, e, o, a, i).
Vì vậy, những từ dưới đây cũng chỉ có một âm tiết.

feet

moon

cake

have

break

bought

Tất cả những từ này chỉ chứa 1 âm nguyên âm. Do đó chúng chỉ có một âm tiết duy nhất.

1.2. 2 âm tiết

Một từ có thể có nhiều hơn 1 âm tiết. Các từ dưới đây là ví dụ của những từ có 2 âm tiết, các âm tiết trong mỗi từ được phân tách bằng 1 khoảng trắng.

garden: gar den

hotel: ho tel

consist: con sist

object: ob ject

focus: fo cus

1.3. 3 âm tiết

Ví dụ các từ với 3 âm tiết.

September: sep tem ber

department: de part ment

telephone: te le phone

camera: ca mer a

Saturday: sa tur day

hamburger: hum bur ger

vitamin: vi ta min

1.4. 4 âm tiết

kindergarten: kin der gar ten

information: in for ma tion

January: ja nu ar y

American: A mer i can

discovery: di sco ver y

Tất nhiên, đó không phải là tất cả. Có thể có những từ nhiều âm tiết hơn, nhưng chúng ta đã đạt được mục đích rồi, phải không?

2. Trọng âm của từ

Khi một từ có nhiều hơn một âm tiết, không phải tất cả các âm tiết được phát âm với cùng một mức độ lực. Âm tiết được phát âm với lực mạnh hơn được gọi là âm tiết nhấn mạnh (trọng âm). Bạn cũng có thể gọi nó là âm tiết có "dấu". "Dấu" ở đây nghĩa là nhấn mạnh.

Khi nói, điều quan trọng là đặt trọng âm vào đúng âm tiết.
Nếu không, lời nói của bạn sẽ có vẻ không tự nhiên, thậm chí có thể khó hiểu. :3

Xem video dưới đây để được giải thích đầy đủ và minh họa về trọng âm của từ.

Đây là một số ví dụ về trọng âm của các từ phổ biến (phần trọng âm được in đậm).

water: wa ter

people: peo ple

television: tel e vi sion

together: to geth er

potato: po ta to

before: be fore

begin: be gin

Bây giờ bạn đã đọc tất cả những lời giải thích và xem video. Rất tốt!

Bạn gần như đã sẵn sàng để chuyển qua bài học tiếp theo, nhưng trước đó, hãy chắc chắn rằng bạn biết câu trả lời cho các câu hỏi sau:

  1. Một âm tiết là gì?
  2. Một âm tiết nhấn mạnh, âm tiết có dấu (trọng âm) là gì?
  3. Làm thế nào chúng ta có thể biết nơi để đặt trọng âm cho mỗi từ trong khi nói?

Nhớ trả lời hết các câu hỏi nhé! <3. Tốt lắm, bạn đã hoàn thành bài học về: Âm tiết và trọng âm. Hãy tiếp tục khám phá và tìm hiểu trong những phần tiếp theo.

Chúc các bạn học tốt!

3. Tài liệu tham khảo

https://www.really-learn-english.com/english-pronunciation-lesson-02-word-stress-and-syllables.html

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Gàcode

7 bài viết.
30 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 2
Giới thiệu Scope là một khái niệm cơ bản và quan trọng trong ngôn ngữ Ruby. Một khi hiểu được scope và những khái niệm xung quanh nó, bạn sẽ hiểu c...
Gàcode viết 2 năm trước
2 2
White
1 0
Giới thiệu Trong Rails, chúng ta sử dụng các khai báo cấp class như has_many, belongs_to, chúng được gọi là các macros. Ví dụ: class Movie < Act...
Gàcode viết 2 năm trước
1 0
White
1 1
Giới thiệu AJAX là viết tắt của Asynchronous Javascript and XML. Đây là một kỹ thuật trong Javascript, được dùng để cập nhật lại dữ liệu, giao diệ...
Gàcode viết 2 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
30 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!