Elixir Exception
TIL
781
elixir
40
White

kiennt viết ngày 04/07/2016

Cách tạo mới Exception trong Elixir

Khi muốn tạo mới một loại Exception, cần define hàm exception/1. Hàm này sẽ được gọi khi exception được raise

Cụ thể, với exception Ecto.NoPrimaryKeyFieldError được định nghĩa như sau

defmodule Ecto.NoPrimaryKeyFieldError do
 @moduledoc """
 Raised at runtime when an operation that requires a primary key is invoked
 with a schema that does not define a primary key by using `@primary_key false`
 """
 defexception [:message, :schema]

 def exception(opts) do
  schema = Keyword.fetch!(opts, :schema)
  message = "schema `#{inspect schema}` has no primary key"
  %__MODULE__{message: message, schema: schema}
 end
end

Khi exception này được raise, hàm exception/1 sẽ được gọi

 def primary_key!(%{__struct__: schema} = struct) do
  case primary_key(struct) do
   [] -> raise Ecto.NoPrimaryKeyFieldError, schema: schema
   pk -> pk
  end
 end

Nếu như trong Exception module, không định nghĩa hàm exception/1, thì khi raise exception, cần truyền vào đầy đủ các tham số của exception

defmodule SimpleException do
  defexception [:message, :foo]
end

raise SimpleException, message: "hello exception", foo: "foo value"

kiennt 05-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
328 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
100 19
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết gần 5 năm trước
100 19
White
73 5
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết gần 3 năm trước
73 5
White
33 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết hơn 4 năm trước
33 5
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
328 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!