Django Angular MySQL CRUD Example
Django
3
angular
22
Mysql
58
CRUD
9
Male avatar

loveprogramming viết ngày 02/01/2021

Django Angular MySQL CRUD Example

https://loizenai.com/django-angular-mysql-crud-example/

Django Angular MySQL CRUD Example

” Tutorial: Django Angular MySQL CRUD Example – Fullstack: Angular + Django Rest Framework + MySQL. ”

Django is a Python-based free and open-source web framework that follows the model-template-view architectural pattern. Angular is a TypeScript-based open-source web application framework led by the Angular Team at Google. In the tutorial, I introduce how to build a Angular Django CRUD RestAPIs Fullstack Project with POST/GET/PUT/DELETE requests using Django Rest Framework and MySQL database with step by step coding examples.

Architecture – Django Angular CRUD Example

Here is an overview of Architecture Design for Django Angular CRUD Example with Django Rest Framework and MySQL:

Overall Architecture – Angular Django RestAPIs FullStack Integration

  • We build the backend Python Django Application that provides RestAPIs for POST/GET/PUT/DELETE Customer entities and store them in MySQL/PostgreSQL database.
  • We implement the Angular CRUD Application that uses Angular HTTPClient to interact (call/receive requests) with Django backend’s RestAPIs and display corresponding page views in Browser

Django RestAPIs CRUD MySQL Workflow – Django Angular MySQL CRUD Example

  • Django Application interacts with MySQL/PostgreSQL database via Model layers.
  • The Views are simply Python functions that take web requests and return web responses.
  • URLs are used to mapping each request with the corresponding views.

Django RestAPIs Workflow Architecture

Django RestAPI CRUD Project Structure – Django Angular MySQL CRUD Example

Django Project Structure

The Django RestAPIs project includes 2 folders:

  • djangoLoiZenAiRestAPIs is a main project folder
  • customers is an application folder

Angular Frontend Architecture – Django Angular MySQL CRUD Example

Angular Frontend Architecture – Django Angular MySQL CRUD Example

Angular CRUD Application is designed with 3 main layers:

  • Service Layer is used to define Angular Common Services and HttpClient Services to interact with RestAPIs
  • Component Layer is used to define Angular Components to show views in Browser for interacting with Users
  • Router Layer is used to route URLs mapping with the corresponding Angular Components

Angular CRUD Project Structure – Django Angular MySQL CRUD Example

Angular Project Structure

Angular CRUD Application defines 3 components, 2 services, 1 routers, and 2 data models:

– Components:

add-customer component is used to add a new customer to system
list-customer component is used to show all customers on view pages, delete a customer and update a customer
message component is used to define a view to show logging message on browser
– Services:

customer.service.ts defines POST/GET/PUT/DELETE HTTP requests to Django RestAPIs with the built-in Angular HttpClient.
message.service.ts defines an array storage to log all messages when Angular CRUD App running
– Router: app-routing.module.ts defines how to map a corresponding Angular component with an URL.

– Models:

customer.ts defines the main data model of our application.
message.ts defines the response data model between Django RestAPIs and Angular application.

Angular Django MySQL Example – Project Goal – Django Angular MySQL CRUD Example

Here is a list of goals for Angular Django CRUD Example with Django Rest Framework and MySQL database:

– Add a Customer Entities from Angular Client:

Goal 1 – Add a Customer Entity

– List All Customer’s entities:

Goal 2 – List All Customer’s entities from Angular Client

– Details a Customer:

Goal 3 – Angular shows details of a Customer entity

– Update a Customer:

Goal 4 – Angular update a Customer Entity

– Delete a Customer:

Goal 5 – Angular Client delete a Customer entity

Tutorial

Angular Django MySQL CRUD EXampple

Related posts

Youtube

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

30 bài viết.
32 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 2
(Ảnh) Note Những bạn đã và đang và sẽ sử dụng Django hẳn chắc không còn lạ gì những câu lệnh command như python manage.py runserver, python mana...
Trương Tuấn Quang viết 5 năm trước
4 2
White
23 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết hơn 5 năm trước
23 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
32 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!