Dismiss keyboard on React Native: Tắt keyboard khi chạm ra ngoài TextInput

Dismiss keyboard on React Native: Tắt keyboard khi chạm ra ngoài TextInput

import React, { Component } from 'react';
import { TouchableWithoutFeedback, View, TextInput } from 'react-native';
import dismissKeyboard from 'react-native/Libraries/Utilities/dismissKeyboard';

export default class LoginForm extends Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.state = { text: 'Useless Placeholder' };
  }

  render () {
    return (
      <TouchableWithoutFeedback style= { { flex:1}} onPress={dismissKeyboard}>
        <View style= { { flex:1}}>
          <TextInput
            multiline={true}
            style= { { height: 100, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, marginTop: 100}}
            value={this.state.text}
           />
        </View>
      </TouchableWithoutFeedback>
    );
  }
}

trungpv1601 15-03-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

trungpv

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 0
Cài đặt môi trường cho laravel dùng docker 1. Cài đặt laravel composer createproject preferdist laravel/laravel blog 2. Tạo file dockercom...
trungpv viết hơn 1 năm trước
4 0
White
2 0
Đổi tên project React Native Sửa tên trong file app.json Xoá thư mục ios/ và android/ Chạy lệnh: reactnative eject Chạy lệnh reactnative li...
trungpv viết 1 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
5 2
Nguồn: https://codeburst.io/6simplewaystospeedupyourreactnativeappd5b775ab3f16 1. Sử dụng PureComponent hoặc shouldComponentUpdate Khác với Comp...
Huy Quang viết 7 tháng trước
5 2
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 5 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!