DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event
AWS
44
devops
39
White

Cường Nguyễn viết ngày 11/10/2019

Chào mừng bạn quay trở lại đến với Ngày 7 của 100 ngày DevOps, Hãy kéo dài hành trình theo dõi và Alerting DevOps với các sự kiện S3.

Day 1 : https://techzones.me/devops/day-1-cloudwatch-metrics/
Day 2 : https://techzones.me/devops/100-ngay-hoc-devops-ngay-2/
Day 3 : https://techzones.me/devops/100-ngay-hoc-devops-ngay-3/
Day 4 : https://techzones.me/devops/100-ngay-hoc-devops-ngay-4/
Day 5 : https://techzones.me/devops/100-ngay-hoc-devops-ngay-5/
Day 6 : https://techzones.me/devops/100-ngay-hoc-devops-ngay-6-metric-filters/
Day 8 : https://techzones.me/devops/devops-ngay-8-security-token-service-sts/

Problem Statement :

Trong trường hợp thì bất cứ ai xóa đối tượng nào trong nhóm S3, bạn sẽ nhận được thông báo

Solution :

Bạn có thể thực hiện theo 2 cách bên dưới .

  • AWS Console
  • Terraform

What is S3 Event?
Tính năng thông báo của Amazon S3 cho phép bạn nhận thông báo (SNS / SQS / Lambda) khi một số sự kiện (được đề cập dưới đây) xảy ra trong bucket của bạn.

alt text

alt text

Trong trường hợp này thì những thay đổi trên S3 như PUT, POST, COPY or DELETE , thì những sự kiện (events) đó sẽ được gửi đến (SNS, SQS or LAMBDA)

Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình S3 Event .

alt text

  • sau đó paste đoạn Json này vào .
{
“Effect”: “Allow”,
“Principal”: {
“AWS”: “*”
},
“Action”: “SNS:Publish”,
“Resource”: “arn:aws:sns:us-west-2:XXXXXX:alarms-topic”, <–SNS Arn
“Condition”: {
“ArnLike”: {
“aws:SourceArn”: “arn:aws:s3:::s3-cloudtrail-bucket-with-terraform-code” <—Bucket name
}
}
}

alt text

alt text

Sau khi config xong thì chúng ta sẽ test thử là xóa 1 đối tượng trong nhóm S3 .

alt text

Như vậy là chúng ta đã config thành công sử dụng AWS CLI .

Tiếp theo sẽ sử dụng 1 phương pháp khác

Terraform Code

provider “aws” {
region = “us-west-2”
}
resource “aws_sns_topic” “topic” {
name = “s3-event-notification-topic”

policy = <<POLICY
{
“Version”:”2012-10-17″,
“Statement”:[{
“Effect”: “Allow”,
“Principal”: {“AWS”:”“}, “Action”: “SNS:Publish”, “Resource”: “arn:aws:sns::*:s3-event-notification-topic”,
“Condition”:{
“ArnLike”:{“aws:SourceArn”:”${aws_s3_bucket.bucket.arn}”}
}
}]
}
POLICY
}

resource “aws_s3_bucket” “bucket” {
bucket = “s3-event-notification-topic-mydemo-bucket”
}

resource “aws_s3_bucket_notification” “bucket_notification” {
bucket = “${aws_s3_bucket.bucket.id}”

topic {
topic_arn = “${aws_sns_topic.topic.arn}”
events = [“s3:ObjectRemoved:*”]
}
}

Như vậy là đã hoàn thành 1 bài liên quan đến S3 Event Alert rồi .

Chúc các bạn thành công .

Nguồn : https://techzones.me/devops/devops-ngay-7-aws-s3-event/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cường Nguyễn

21 bài viết.
68 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
10 4
Đây là chủ đề mình thích nhất, mỗi tuần mình dành ra 12h rãnh để viết 1 Dockerfile mình thích, sẵn để sau này có mà dùng không phải viết lại hiện ...
Cường Nguyễn viết hơn 2 năm trước
10 4
White
6 3
Nginx một web services khá mạnh cho hiện tượng C10k . Có rất nhiều cấu hình của nó mà mình đã xem qua . Đa phần sysadmin không tìm hiểu kỹ về nó , ...
Cường Nguyễn viết hơn 2 năm trước
6 3
White
5 0
Chào mừng bạn đến với Ngày 1 trong 100 ngày của DevOps, tôi muốn bắt đầu hành trình này với một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Giám sá...
Cường Nguyễn viết hơn 2 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
0 0
FSx FSx For Windows File Servers FSx for Windows are fully managed native Windows file servers/file shares Designed for integration with Wind...
Nguyễn Huy Hoàng viết 8 tháng trước
0 0
White
0 0
CloudFront It is a content deliver network (CDN) Its job is to improve the delivery of content from its original location to the viewers of the...
Nguyễn Huy Hoàng viết 8 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
21 bài viết.
68 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!