Databinding : Binding Adapters
TIL
641
android
45
White

Nguyễn Ngọc Ẩn viết ngày 08/07/2018

DataBinding là gì?

DataBinding là một framework cho phép bạn bind một UI Component với một object
trực tiếp trong file layout xml mà không cần phải code.
<TextView
android:text="@{viewmodel.userName}" />

Binding Adapter?

Mỗi layout expression sẽ có một binding adapter, để nói cho framework biết cần phải set giá trị tương ứng cho View.
Các adapters được định nghĩa sẵn
Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải tạo ra một custom adapter để tạo một binding theo logic của mình.

Custom Binding Adapter

Ví dụ để tạo ra một custom binding adapter cho set padding left.
@BindingAdapter("android:paddingLeft")
public static void setPaddingLeft(View view, int padding) {
view.setPadding(padding,
view.getPaddingTop(),
view.getPaddingRight(),
view.getPaddingBottom());
}

Custom Adapter cho việc load image
@BindingAdapter({"imageUrl", "error"})
public static void loadImage(ImageView view, String url, Drawable error) {
Picasso.with(view.getContext()).load(url).error(error).into(view);
}

Cách sử dụng
<ImageView app:imageUrl="@{venue.imageUrl}" app:error="@{@drawable/venueError}" />

NguyenNgocAn 09-07-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Ngọc Ẩn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết hơn 3 năm trước
9 4
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 6 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!