[Database] Thay thế MariaDB sang Mysql trong XAMPP
#xampp
1
MariaDB
6
Mysql
58
Database
33
White

Dương Anh Tuấn viết ngày 26/11/2017

Từ bản XAMPP 5.5.30 and 5.6.14, XAMPP đã không còn sử dụng MySQL, thay vào đó là MariaDB.
MariaDB không tương thích 100% với MySQL và có thể thay thế bằng MySQL. Vậy, làm thế nào để thay thế MariaDB về Mysql ?

Sao lưu CSDL

  • Sao lưu toàn bộ Database
  • Stop MariaDB service
  • Đổi tên thư mục: c:\xampp\mysql thành c:\xampp\mariadb

Cài đặt

  • Tạo một thư mục rỗng: c:\xampp\mysql
  • Tải MySQL về: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
  • Chọn hệ điều hành, phiên bản phù hợp với máy bạn.
  • Giải nén tệp tin vừa tải về và copy vào c:\xampp\mysql
  • Tạo một thư mục rỗng c:\xampp\mysql\data
  • Tạo file c:\xampp\mysql\bin\my.ini và copy nội dung sau vào file:
[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=c:/xampp/mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=c:/xampp/mysql/data

Khởi tạo dữ liệu

Khởi tạo MySQL bằng cách tạo đường dẫn data và các table hệ thống MySQL.

Mở CMD và nhập:

cd c:\xampp\mysql\bin
mysqld --initialize
mysqld --initialize-insecure

Server sẽ tạo 'root'@'localhost' cùng với mật khẩu ngẫu nhiên.

Vào thư mục c:\xampp\mysql\data tìm file [computer name].err. Trong file này có chứa mật khẩu vừa khởi tạo. [computer name] là tên máy tính của bạn.

Mở bằng Notepad++: c:\xampp\data\[computer name].err tìm dòng:

[Note] A temporary password is generated for root@localhost: **************

************** là mật khẩu vừa tạo.

Copy mật khẩu.

Khởi động server

Bạn có thể dùng XAMPP Control Panel (MySQL > Start) để khởi động server.

Kết nối server

Mở cmd lên và nhập:

cd c:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p

Nhập mật khẩu vừa copy vào màn hình cmd.

Bây giờ đổi mật khẩu thành '' (rỗng).

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '';

Exit the mysql command:

mysql> exit

Khôi phục CSDL

Khôi phục CSDL từ file đã sao lưu.

Nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn.

Sửa các table bị lỗi.

mysqlcheck.exe -u root -p --auto-repair --all-databases

Cập nhật cấu trúc lên bản mới nhất.

mysql_upgrade.exe -u root -p

Thay đổi my.ini

Bạn có thể tăng kích thước innodb buffer pool size để đạt hiệu suất cao hơn.
sql-mode chỉ phù hợp với các bản MySQL < 5.7.

[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=c:/xampp/mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=c:/xampp/mysql/data

# Default: 134217728 (128 MB)
# New: 1024 MB
innodb_buffer_pool_size = 1024M

# Mặc định cho các bản 5.7
sql-mode = "NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dương Anh Tuấn

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 1
Maria Galera Cluster là gì Gần đây tôi có một task liên quan đến cấu hình Galera server cho MariaDB. Cho những bạn nào chưa biết thì MariaDB là mộ...
Trần Thành viết 5 năm trước
4 1
White
23 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết hơn 5 năm trước
23 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!