[Database] Thay thế MariaDB sang Mysql trong XAMPP
#xampp
1
MariaDB
6
Mysql
49
Database
33
White

Dương Anh Tuấn viết ngày 26/11/2017

Từ bản XAMPP 5.5.30 and 5.6.14, XAMPP đã không còn sử dụng MySQL, thay vào đó là MariaDB.
MariaDB không tương thích 100% với MySQL và có thể thay thế bằng MySQL. Vậy, làm thế nào để thay thế MariaDB về Mysql ?

Sao lưu CSDL

  • Sao lưu toàn bộ Database
  • Stop MariaDB service
  • Đổi tên thư mục: c:\xampp\mysql thành c:\xampp\mariadb

Cài đặt

  • Tạo một thư mục rỗng: c:\xampp\mysql
  • Tải MySQL về: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
  • Chọn hệ điều hành, phiên bản phù hợp với máy bạn.
  • Giải nén tệp tin vừa tải về và copy vào c:\xampp\mysql
  • Tạo một thư mục rỗng c:\xampp\mysql\data
  • Tạo file c:\xampp\mysql\bin\my.ini và copy nội dung sau vào file:
[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=c:/xampp/mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=c:/xampp/mysql/data

Khởi tạo dữ liệu

Khởi tạo MySQL bằng cách tạo đường dẫn data và các table hệ thống MySQL.

Mở CMD và nhập:

cd c:\xampp\mysql\bin
mysqld --initialize
mysqld --initialize-insecure

Server sẽ tạo 'root'@'localhost' cùng với mật khẩu ngẫu nhiên.

Vào thư mục c:\xampp\mysql\data tìm file [computer name].err. Trong file này có chứa mật khẩu vừa khởi tạo. [computer name] là tên máy tính của bạn.

Mở bằng Notepad++: c:\xampp\data\[computer name].err tìm dòng:

[Note] A temporary password is generated for root@localhost: **************

************** là mật khẩu vừa tạo.

Copy mật khẩu.

Khởi động server

Bạn có thể dùng XAMPP Control Panel (MySQL > Start) để khởi động server.

Kết nối server

Mở cmd lên và nhập:

cd c:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p

Nhập mật khẩu vừa copy vào màn hình cmd.

Bây giờ đổi mật khẩu thành '' (rỗng).

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '';

Exit the mysql command:

mysql> exit

Khôi phục CSDL

Khôi phục CSDL từ file đã sao lưu.

Nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn.

Sửa các table bị lỗi.

mysqlcheck.exe -u root -p --auto-repair --all-databases

Cập nhật cấu trúc lên bản mới nhất.

mysql_upgrade.exe -u root -p

Thay đổi my.ini

Bạn có thể tăng kích thước innodb buffer pool size để đạt hiệu suất cao hơn.
sql-mode chỉ phù hợp với các bản MySQL < 5.7.

[mysqld]
# set basedir to your installation path
basedir=c:/xampp/mysql
# set datadir to the location of your data directory
datadir=c:/xampp/mysql/data

# Default: 134217728 (128 MB)
# New: 1024 MB
innodb_buffer_pool_size = 1024M

# Mặc định cho các bản 5.7
sql-mode = "NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dương Anh Tuấn

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!