Dart Map to List Tutorial - Coding Example
dart
11
map to list
1
dart map
1
dart list
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 01/03/2021

Dart/Flutter Convert Map to List Tutorial

In the tutorial, I introduce details how to convert Dart/Flutter Map to List with example coding.

 • Using Dart Map forEach() method
 • Using Iterable forEach() method
 • Using Iterable map() method

Before starting, we create a data model class as below:


class Customer {
 String name;
 int age;

 Customer(this.name, this.age);

 @override
 String toString() {
  return '{ ${this.name}, ${this.age} }';
 }
}

Now we initialize a Dart Map data:

Map map = {'Jane': 21, 'Mary': 34, 'Peter': 40};

We will convert this Dart Map to List:

 • an key of the Map's entry is to be name property of a Customer object
 • an value of the Map's entry is to be age property of a Customer object

  Using Map forEach() method

  map.forEach((k, v) => list.add(Customer(k, v)));
  print(list);

In the code above, we create a new Customer object from each key-value pair, then add the object to the list.

Output:

[{ Jane, 21 }, { Mary, 34 }, { Peter, 40 }]

Using Iterable forEach() method

We can also convert a Dart Map to List using Iterable forEach() method instead.

Example code:

map.entries.forEach((e) => list.add(Customer(e.key, e.value)));

Just apply forEach() to entries property of the map.

Output:

print(list);
[{ Jane, 21 }, { Mary, 34 }, { Peter, 40 }]

Using Iterable map() method

Code Sample:

list = map.entries.map((e) => Customer(e.key, e.value)).toList();
print(list);

Each entry item of Dart Map’s entries is mapped to a Customer object:

 • an entry.key will be customer.name
 • and an entry.value as customer.age

Then using toList() method to convert the Iterable to List.

Output:

[{ Jane, 21 }, { Mary, 34 }, { Peter, 40 }]

Related posts

Related posts:

More about DartMap: Dart Map

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
12 0
Những điểm đánh dấu khi tìm hiểu về Dart Mình cùng với ông anh chơi chung nó cùng chạy đua một thử thách xem ai học Flutter nhanh nhất. Sau đây là...
Trần Đức Tâm viết gần 3 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!