Custom Ecto.Type
TIL
515
Ecto
2
elixir
25
White

Vie viết ngày 07/07/2017

Custom Ecto.Type

Version hiện tại của Ecto.Type không support một số datatype sử dụng khi validate. Ví dụ như MapSet. Thành ra đành phải tự viết để dùng.

defmodule CustomMapSet do
 @behaviour Ecto.Type
 def type, do: {:mapset, :integer}

 def cast(mapset) when is_map(mapset) do
  if mapset |> MapSet.to_list |> Enum.all?(&is_number/1) do
   {:ok, mapset}
  else
   :error
  end
 end

 def cast(mapset), do: :error
 defdelegate dump(x), to: {:mapset, :integer}
 defdelegate load(x), to: {:mapset, :integer}
end

Và khai báo trong schema:

schema "tables" dodo
  field :id, :integer
  field :custom_col, CustomMapset
end

Nguồn tham khảo: https://github.com/joekain/date_ranges/tree/master/lib/date_ranges

VietNguyen 06-07-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vie

6 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Ngôn ngữ truy vấn cho API GraphQL và Ecto GraphQL: http://graphql.org/ Thư viện GraghQL dùng trên Ecto: https://github.com/absinthegraphql/absint...
Vie viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!