Creating a .pem file from GoDaddy SSL cert.
Male avatar

skul169 viết ngày 20/04/2017

If using an SSL accelerator like Pound, you need to create a .pem file with your private key, the .crt file from GoDaddy, and their intermediate cert file.

Let's say you have a domain name of foo.com. You'll first need to generate the the .csr file for GoDaddy with the following command:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout foo.com.key -out foo.com.csr

This gives you 2 files:
foo.com.key - This is the private key
foo.com.csr - This is the Certificate Signing Request

You'll give the foo.com.csr file to the SSL signing authority. In the case of GoDaddy, they'll give you back a .zip file with the following 2 files:

foo.com.crt - This is your cert
gd_bundle.crt - This is the GoDaddy Certificate Chain

With all these files, you need to generate the .pem file. This is actually pretty easy. Assuming that you created the private key (foo.com.key) without a password, you can just do the following in order to create your .pem file:

cat foo.com.crt foo.com.key gd_bundle.crt > foo.com.pem

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 7
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết gần 5 năm trước
9 7
Male avatar
5 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết gần 5 năm trước
5 0
Male avatar
3 2
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết hơn 4 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!