Crack Password File Zip và Rar đơn giản với Python sử dụng kĩ thuật Brute Force
Python
85
Cracking
1
Other
1
White

Thành Minh viết ngày 22/09/2021

1. Các thư viện cần dùng

Thư viện zipfile để xử lí file Zip.
Thư viện rarfile để xử lí file Rar.
Thư viện UnRAR, thư viện rarfile bắt buộc đi kèm với thư viện này
Thư viện os để kiểm tra file.
Thư viện argparse để nhận các Argument.
Thư viện threading để tăng tốc bằng cách xử lí đa luồng.
Thư viện itertools để tạo các chuỗi password.
Thư viện time để tính thời gian (cái này mình đưa vào để tính xem mất bao lâu thôi chứ nó không bắt buộc ).

2. Tiến hành

Đầu tiên ta tạo một biến lưu giá trị của tất cả các kí tự trên bàn phím:

CHARACTER ='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#$%^&()'

Sau đó viết các argument cần thiết:

parser = argparse.ArgumentParser(description='Crack zip rar', epilog='Use the -h for help')
parser.add_argument('-i','--input', help='Insert the file path of compressed file', required=True)
parser.add_argument('rules', nargs='*', help='<min> <max> <character>')

Ta viết một class check các argument:

class Check:
  def __init__(self, Arg):
    self.type = None
    self.rules = False
    self.minLength = None
    self.maxLength = None
    self.character = None
    # Kiểm tra rules
    if len(Arg) >= 4:
      self.getData(Arg)
      self.rules = True
    elif len(Arg) == 0 or len(Arg) > 2:
      parser.print_help()
      parser.exit()
    # Kiểm tra file có tồn tại hay không
    if (self.CheckFileExist(Arg)):
      self.getType(Arg)
    else:
      print ('No such file or directory: ',Arg[1])
      parser.exit()

  def CheckFileExist(self, Arg):
    if (os.path.isfile(Arg[1])):
      return True
    else:
      return False

  def getData(self, Arg):
    try:
      self.minLength = int(Arg[2])
      self.maxLength = int(Arg[3])
    except ValueError:
      print ('Value Error')
      parser.exit()
    if self.minLength > self.maxLength:
      print ('Length Error')
      parser.exit()
    if len(Arg) == 5:
      self.character = Arg[4]

  def getType(self, Arg):
    if os.path.splitext(Arg[1])[1] == ".rar" or os.path.splitext(Arg[1])[1]==".zip":
      self.type = os.path.splitext(Arg[1])[1]
    else:
      print ('Extension Error')
      parser.exit()

Tiếp tục ta viết class chính để xử lí:

class Handler:
  def __init__(self, rules, typeCompress, minLength, maxLength, character):
    self.rules = rules
    self.location = sys.argv[2]
    self.type = typeCompress
    self.minLength = minLength
    self.maxLength = maxLength
    if not character:
      self.character = CHARACTER
    else:
      self.character = character
    self.result = False

    self.GetFile()
    self.CheckRules()

  def GetFile(self):
    # Khai báo file
    if self.type == '.zip':
      self.FileCrack = zipfile.ZipFile(self.location)
    else:
      self.FileCrack = rarfile.RarFile(self.location)

  def Brute(self,password):
    # Brute với các pass đưa vào, nếu .zip thì phải encode string password thành utf-8 vì module zipfile bắt buộc
    try:
      if self.type == '.zip':
        tryPass = password.encode()
      else:
        tryPass = password
      print (tryPass)
      self.FileCrack.extractall(pwd=tryPass)
      print ('Complete')
      print('Time:',time.clock() - self.start_time,'s')
      print ('Password:',password)
      self.result = True
    except:
      pass

  def CheckRules(self):
    self.start_time = time.clock()
    print ('Cracking...')
    # Nếu không có rules thì lặp vô hạn
    if not self.rules:
      length = 1
      while True:
        self.SendRequest(length)
        if self.result:
          return
        length += 1
    # Nếu có rules thì sẽ lặp từ độ dài <min> <max> của các argument đưa vào
    else:
      for length in range(self.minLength, self.maxLength + 1):
        self.SendRequest(length)
        if self.result:
          return
      if not self.result:
        print ('Cannot find password with this rules')
        return

  def SendRequest(self,length):
    listPass = product(self.character, repeat=length)
    for Pass in listPass:
      tryPass = ''.join(Pass)
      # Multi Thread:
      # nThread = Thread(target=self.Brute, args=(tryPass, ))
      # nThread.start()

      # Single Thread: 
      self.Brute(tryPass)
      if self.result:
        return

Toàn bộ code:

import zipfile
import rarfile
import os
import sys
from threading import Thread
import argparse
from itertools import product
import time

parser = argparse.ArgumentParser(description='Crack zip rar', epilog='Use the -h for help')
parser.add_argument('-i','--input', help='Insert the file path of compressed file', required=True)
parser.add_argument('rules', nargs='*', help='<min> <max> <character>')

CHARACTER = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#$%^&*()'


class Check:
  def __init__(self, Arg):
    self.type = None
    self.rules = False
    self.minLength = None
    self.maxLength = None
    self.character = None
    # Kiểm tra rules
    if len(Arg) >= 4:
      self.getData(Arg)
      self.rules = True
    elif len(Arg) == 0 or len(Arg) > 2:
      parser.print_help()
      parser.exit()
    # Kiểm tra file có tồn tại hay không
    if (self.CheckFileExist(Arg)):
      self.getType(Arg)
    else:
      print ('No such file or directory: ',Arg[1])
      parser.exit()

  def CheckFileExist(self, Arg):
    if (os.path.isfile(Arg[1])):
      return True
    else:
      return False

  def getData(self, Arg):
    try:
      self.minLength = int(Arg[2])
      self.maxLength = int(Arg[3])
    except ValueError:
      print ('Value Error')
      parser.exit()
    if self.minLength > self.maxLength:
      print ('Length Error')
      parser.exit()
    if len(Arg) == 5:
      self.character = Arg[4]

  def getType(self, Arg):
    if os.path.splitext(Arg[1])[1] == ".rar" or os.path.splitext(Arg[1])[1]==".zip":
      self.type = os.path.splitext(Arg[1])[1]
    else:
      print ('Extension Error')
      parser.exit()

class Handler:
  def __init__(self, rules, typeCompress, minLength, maxLength, character):
    self.rules = rules
    self.location = sys.argv[2]
    self.type = typeCompress
    self.minLength = minLength
    self.maxLength = maxLength
    if not character:
      self.character = CHARACTER
    else:
      self.character = character
    self.result = False

    self.GetFile()
    self.CheckRules()

  def GetFile(self):
    # Khai báo file
    if self.type == '.zip':
      self.FileCrack = zipfile.ZipFile(self.location)
    else:
      self.FileCrack = rarfile.RarFile(self.location)

  def Brute(self,password):
    # Brute với các pass đưa vào, nếu .zip thì phải encode string password thành utf-8 vì module zipfile bắt buộc
    try:
      if self.type == '.zip':
        tryPass = password.encode()
      else:
        tryPass = password
      print (tryPass)
      self.FileCrack.extractall(pwd=tryPass)
      print ('Complete')
      print('Time:',time.clock() - self.start_time,'s')
      print ('Password:',password)
      self.result = True
    except:
      pass

  def CheckRules(self):
    self.start_time = time.clock()
    print ('Cracking...')
    # Nếu không có rules thì lặp vô hạn
    if not self.rules:
      length = 1
      while True:
        self.SendRequest(length)
        if self.result:
          return
        length += 1
    # Nếu có rules thì sẽ lặp từ độ dài <min> <max> của các argument đưa vào
    else:
      for length in range(self.minLength, self.maxLength + 1):
        self.SendRequest(length)
        if self.result:
          return
      if not self.result:
        print ('Cannot find password with this rules')
        return

  def SendRequest(self,length):
    listPass = product(self.character, repeat=length)
    for Pass in listPass:
      tryPass = ''.join(Pass)
      # Multi Thread:
      # nThread = Thread(target=self.Brute, args=(tryPass, ))
      # nThread.start()

      # Single Thread: 
      self.Brute(tryPass)
      if self.result:
        return
def main():
  check = Check(sys.argv[1:])
  args = parser.parse_args()
  rarfile.UNRAR_TOOL = "UnRAR.exe"
  Handling = Handler(check.rules, check.type, check.minLength, check.maxLength, check.character)
if __name__ == '__main__':
  main()

3. Thử nghiệm

Không rules

Mình tạo một file zip tên là Takizawa Laura.zip với pass là jav

alt text

Chạy thử và kết quả:

alt text

Ban đầu, list pass được tạo với length = 1 sẽ có dạng [a, b, c,...] sau đó không được tiếp tục tăng length = 2 nên list trở thành [aa, ab, ac,...] cũng không được nốt, length = 3 thì [aaa, aab,..., jav,...].

Có rules

Mình tạo một file rar tên là PPPD-558.rar với pass là boobs

alt text

Chạy thử với rules 4 5 abos:

alt text

Ban đầu, list pass được tạo với length = 4 (min Length) sẽ có dạng [aaaa,aaab,,...] sau đó không được tiếp tục tăng length = 5 (max Length) ( nên list trở thành [aaaaa, aaaab, ..., boobs,...] .

4. Lời kết

Đây là một cách crack file zip đơn giản sử dụng kĩ thuật Brute Force, ưu điểm là luôn tìm ra password, nhưng nhược điểm là phải mất kha khá thời gian với các mật khẩu dài dòng, ví dụ như: yaxua.laktr0j hay racjngp0yvjppr0 chẳng hạn.

Sử dụng thread có thể tăng tốc lên một ít,nhưng các bạn cần limit thread lại kẻo treo máy bằng cách dùng thư viện queue.

Mình cũng đã thêm rules vào để tối ưu hóa khả năng tìm pass, với rules các bạn có thể giảm số lượng pass thử, ví dụ như các bạn đoán pass dài khoảng 6 - 9 kí tự và lượng character chỉ gồm có các kí tự gồm [x, h, a, m, s, t, e, r] thì lúc đó sẽ rút gọn được rất nhiều thời gian.

Các bạn có thể fork project của mình trên github.
Cảm ơn bạn đã đọc bài. :smile:

Bài viết được đăng lại từ blog: https://mnismt.space/blog/crack-password-file-zip-va-rar-don-gian-voi-python-su-dung-ky-thuat-brute-force

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thành Minh

8 bài viết.
50 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
31 3
V8 hay còn gọi là Chrome V8, là một Javascript engine được phát triển bởi Chromium Project, mục đích ban đầu là dành cho Google Chrome nói riêng và...
Thành Minh viết 4 năm trước
31 3
White
9 2
Mỗi năm thì lại có một bản ECMAScript được thêm vào, cùng với đó là thêm kha khá tính năng mới, bài viết này sẽ kể đến một vài tính năng nhỏ nhưng ...
Thành Minh viết gần 4 năm trước
9 2
White
7 8
Node.js vốn là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript, một trình thông dịch JavaScript vốn nằm trong trình duyệt Chrome, engine này vốn đư...
Thành Minh viết 4 năm trước
7 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
50 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!