Config Apache SSL Server + Flask
TIL
782
White

Anh Tran viết ngày 23/03/2018

Step 1: virtualenv

Create virtualenv

  mkdir ~/home/unitec/virtualenv 
  cd ~/home/unitec/virtualenv 
  virtualenv -p python3.6 lcp_nwp

Install needed packages for virtualenv

  cd ~/home/unitec/virtualenv 
  source lcp_nwp/bin/activate
  pip3 install Flask
  pip3 install sqlalchemy
  pip3 install --ignore-installed six
  pip3 install bcrypt
  pip3 install decorator
  pip3 install connexion 

Step 2: Source code folder

Copy source from git folder

  sudo mkdir /var/www/html/lcp_nwp_api
  sudo cp -af /home/lcp/lcp_src_internal/core /var/www/html/lcp_nwp_api/
  sudo cp -af /home/lcp/lcp_src_internal/lcp/lcp_model /var/www/html/lcp_nwp_api/
  sudo cp -af /home/lcp/lcp_src_internal/lcp/lcp_nwp_api/ /var/www/html/lcp_nwp_api/
  sudo cp -af /home/lcp/lcp_src_internal/lcp/lcp_nwp_api/swagger_server  /var/www/html/lcp_nwp_api/
  sudo cp -af /home/lcp/lcp_src_internal/lcp/lcp_nwp_api/lcp_nwp /var/www/html/lcp_nwp_api/

Create wsgi file.

 sudo vi /var/www/html/lcp_nwp/lcp_nwp.wsgi

Edit file with content :

  #!/usr/bin/env python
  import sys
  sys.path.insert(0, '/var/www/html/lcp_nwp_api')
  # /var/www/html/lcp_nwp_api path to source code 
  from swagger_server import application

  if __name__ == '__main__':
    application.run()

Step 3: Apache

Certificate files

sudo mkdir /etc/apache2/tls

Copy all certificate files to /etc/apache2/tls/

Config file

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf

Edit conf file with content:

# Path to virtualenv 
WSGIPythonHome /home/unitec/virtualenv/
WSGIPythonPath /home/unitec/virtualenv/lcp_nwp/lib/python3.6/site-packages
  <IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost _default_:443>
      ServerAdmin admin@example.com
      ServerName your_domain.com
      ServerAlias www.your_domain.com
      # DocumentRoot /var/www/html

      SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData
      # Path to wsgi file
      WSGIScriptAlias / /var/www/html/lcp_nwp_api/lcp_nwp.wsgi
      # Path to source code folder 
      <Directory "/var/www/html/lcp_nwp_api">
        #WSGIProcessGroup lfour
        WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
        Order deny,allow
        Allow from all
      </Directory>
      ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
      CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
      SSLEngine on
      SSLCertificateFile /etc/apache2/tls/server-cert.pem
      SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/tls/server-key.pem
      SSLVerifyClient require
      SSLVerifyDepth 10
      SSLCACertificateFile /etc/apache2/tls/cacert.pem
      <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
 SSLOptions +StdEnvVars
      </FilesMatch>
      <Directory /usr/lib/cgi-bin>
              SSLOptions +StdEnvVars
      </Directory>
      BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
            nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
            downgrade-1.0 force-response-1.0
      BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
    </VirtualHost>
  </IfModule>

Link sites-available to site-enabled

cd /etc/apache2/sites-enabled/
sudo ln -s default-ssl.conf ../sites-available/default-ssl.conf

Enable SSL module

sudo a2enmod ssl  
sudo service apache2 restart
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Tran

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Coding (コーディング) Từ (Link) này, mình xin tóm tắt lại theo quan điểm cá nhân. Trong SQL tồn tại 3 khái niệm logic : True, False, Unknown(NULL) Xếp...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
White
1 3
Tham khảo, tóm tắt từ (Link). Cấu trúc của một email Một email sẽ gồm 3 phần chính: Phần mở đầu (前文ーぜんぶん) : Chào hỏi và tự giới thiệu bản thân...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 3
White
1 0
Descriptor Cảm ơn tác giả vì (Link) hay và chất lượng về descriptor. Mình xin copy ví dụ từ bài viết trên. class NonNegativeDescriptor(object):...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!