Cơ bản về docker network
Docker
47
network
15
White

huydx viết ngày 29/05/2016

Gần đây có bắt đầu tập tành đốc cờ, cá nhân thì tôi cũng có nắm qua qua về docker network hoạt động thế nào, thế nhưng khi phải giải thích cho người khác thì vẫn thấy khá lúng túng nên tạm tổng hợp lại đây. Cụ thể thì mọi người có thể tìm hiểu thêm tại Advanced Networkgin.

Cấu trúc của Virtual Bridge

Network của docker được quản lý thông qua một virtual bridge gọi là docker0. Bạn nào chưa hiểu thế nào là virtual bridge thì mình có tìm thấy một bài viết khá dễ hiểu ở đây. Mục đích của việc này là để tạo ra một network độc lập, tách biệt với môi trường khác.

Khi chúng ta khởi động docker deamon (thông qua sudo service docker start chẳng hạn) thì những step dưới đây sẽ diễn ra

 • Virtual bridge docker0 sẽ được tạo ra
 • Docker tự dộng tìm ra một khoảng ip range còn trống từ trong route của máy host
 • Chọn ra random một khoảng ip bất kì
 • Assign khoảng ip đó cho docker0

Sau đó khi chúng ta khởi động một container bất kì, thì container đó sẽ được assign những thứ dưới đây:

 • veth (Virtual Eithernet) interface gắn với docker0
 • Một ip bất kì trong range mà docker0 vừa thu được ở trên

Hãy bắt tay vào thử nghiệm nào, đầu tiên khi chưa có container nào khởi động

$ brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
docker0     8000.000000000000    no

(Lưu ý là brctl command sử dụng sau khi bạn cài gói bridge-utils, có thể thông qua yum hoặc apt-get)

Đầu tiên chúng ta thử khởi động 2 container bất kì

$ docker run -d ubuntu /bin/sh -c "while true; do echo hello world; sleep 1; done"
b9ffb0800ca5

$ docker run -d ubuntu /bin/sh -c "while true; do echo hello world; sleep 1; done"
4c0d9b786e8f

Sau đó kiểm tra lại bridge xem sao

$ brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
docker0     8000.7ab1e2001566    no       veth29c1, veth9eb7

Từ kết quả trên chúng ta thấy mỗi container được cung cấp một interface tương ứng, là veth29c1veth9eb7

Sau đó xem thử IP xem sao

$ ifconfig docker0
docker0  Link encap:Ethernet HWaddr 7a:b1:e2:00:15:66
     inet addr:172.17.42.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0
$ docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' b9ffb0800ca5
172.17.0.2
$ docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' 4c0d9b786e8f
172.17.0.3

Từ kết quả trên chúng ta thấy docker0 được assign cho khoảng ip 172.17.42.1/16, và từ trong đó trích ra 172.17.0.2 và 172.17.0.3 để chia cho 2 container.

Networking giữa các container với nhau

Để kiểm soát việc các container có nói chuyện được với nhau hay không, chúng ta thông qua parameter -icc của docker daemon.

 • Khi -icc = true thì container có thể nói chuyện được với nhau.
 • Khi -icc = false thì các container sẽ bị tách biệt với nhau

Ngoài ra để public một port nào đó ra ngoài chúng ta cũng phải chỉ định EXPOSE <port> trong Dockerfile hoặc là --expose <port> khi khởi động container.

Cụ thể hơn, để các container nói chuyện được với nhau, docker0 sử dụng một tính năng gọi là --link. Khi khởi động một container nào đó chúng ta phải chỉ định --link containerName:containerAlias , nhờ đó mà service trong container đó sẽ tìm thấy service muốn kết nối đến thông qua biến môi trường.

Kết nối từ network ở ngoài vào container

Để kết nối từ network ở ngoài vào container thì chúng ta phải mapping port của máy host với port mà container expose thông qua docker0.
Ví dụ chúng ta muốn map port 8080 của máy host vào port 80 của docker , sử dụng apache container:

$ ID=$(docker run -d -p 8080:80 tcnksm/apache)
caad0cfc2a0

Chúng ta có thể kiểm tra mapping như sau

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE         COMMAND        CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
caad0cfc2a03    tcnksm/apache:latest  /usr/sbin/apache2 -D  About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:8080->80/tcp  elegant_thompson
$ docker port $ID 80
0.0.0.0:8080

Sau đó thử curl từ máy host:

$ curl http://localhost:8080
Hello, docker
$ ID=$(docker run -d -p 80 tcnksm/apache)
$ docker port $ID 80
0.0.0.0:49156
$ curl `docker port $ID 80`
Hello, docker

Tham khảo

- http://www.slideshare.net/hansode/hack-for-dockers-network
- http://www.slideshare.net/adrienblind/docker-networking-basics-using-software-defined-networks
- http://enakai00.hatenablog.com/entry/20140424/1398321672
- Docker in action (manning)
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1276 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
235 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 3 năm trước
235 20
White
202 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 5 năm trước
202 15
White
152 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết gần 7 năm trước
152 15
Bài viết liên quan
White
10 0
Một trong những trường hợp build docker image là thừa hưởng từ một image mẹ Lấy một ví dụ sau: Dockefile FROM my_repo/my_image ENTRYPOINT ech...
Lơi Rệ viết hơn 6 năm trước
10 0
White
2 3
Hardware assisted virtualization and data execution protection must be enabled in the BIOS (Ảnh) Lỗi này xảy ra khi máy chưa enable cái virtualiz...
Mòe viết hơn 1 năm trước
2 3
White
17 0
Công cụ này dành riêng cho những người lười muốn muốn tiết kiệm thời gian thao tác với docker bằng dòng lệnh với các lợi ích sau: + Tiết kiệm thời...
Phí Ngọc Chi viết 5 năm trước
17 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1276 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!