Chuẩn hoá và validate dữ liệu trong Phoenix với thư viện Tarams
elixir
40
phoenix
4
White

Dung Nguyen viết ngày 07/10/2020

Yêu cầu chuẩn hoá và validate các tham số truyền lên từ client là yêu cầu cơ bản khi xây dựng API Web. Mình đã có một bài hướng dẫn sử dụng Ecto.Changeset để chuẩn hoá trong bài viết này:

Parse và validate request param trong Phoenix với Ecto

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn một cách ngắn và đơn giản hơn bằng cách sử dụng thư viện sẵn có Tarams. Thư viện này thực ra là sử dụng lại Ecto.Changeset nhưng nó giúp cho chúng ta không phải lặp lại quá nhiều code như khi dùng Ecto.Changeset

Một vài tính năng thú vị của Tarams:

 • Cung cấp cách thức đơn giản để định nghĩa các cấu trúc tham số
 • Cho phép định nghĩa các giá trị default động
 • Cho phép định nghĩa các hàm để cast giá trị về đúng kiểu dữ liệu
 • Định nghĩa hàm để validate dữ liệu

Sau đây là cách sử dụng Tarams. Ví dụ chúng ta đang viết API để cập nhật profile của nhân viên. Yêu cầu là

email: bắt buộc, đúng định dạng
first_name: bắt buộc
last_name: bắt buộc
birthday: không bắt buộc, kiểu ngày tháng
title: không bắt buộc
start_date: ngày bắt đầu làm việc, ngày tháng, mặc định là ngày hiện tại

1. Định nghĩa cấu trúc của tham số truyền lên khá đơn giản

@schema %{
  email: [type: :string],
  first_name: [type: :string],
  last_name: [type: :string],
  title: :string,
  birth_day: [type: :date],
  start_date: [type: :date]
}

Schema đơn giản chỉ là một map với key là tên field và value là 1 list option của field đó.

2. Bây giờ thêm các ràng buộc

 • Để đánh dấu 1 trường là bắt buộc, thêm option required: true
 • Taram cũng cho phép validate data sử dụng lại các hàm validate của Changeset
@schema %{
  email: [type: :string, required: true, validate: {:format, ~r/@/}],
  first_name: [type: :string, required: true],
  last_name: [type: :string, required: true],
  title: :string,
  birth_day: [type: :date],
  start_date: [type: :date]
}

3. Bây giờ thì set các giá trị default

default có thể là 1 giá trị hoặc 1 hàm. Mỗi khi parse tham số thì hàm này sẽ được gọi để lấy giá trị mặc định

@schema %{
  ...
  title: [type: :string, default: "staff"],
  birth_day: [type: :date],
  start_date: [type: :date, default: &Timex.today/0]
}

4. Cast các giá trị tham số về đúng kiểu

Nhiều các giá trị tham số truyền lên phải được chuyển về đúng các loại dữ liệu phức tạp như ngày tháng, list.
Ví dụ ngày tháng truyền lên là string 01/12/1994 thì phải chuyển về kiểu date để sử dụng lại được. Tarams hỗ trợ định nghĩa 1 hàm custom để cast giá trị, hàm này trả về

 • {:ok, value} nếu parse thành công
 • {:error, error_message} nếu thất bại
def parse_date(date_str) do
  Timex.parse(date_str, "{0D}/{0M}/{YYYY}")
end

@schema %{
  ...
  title: [type: :string, default: "staff"],
  birth_day: [type: :date, cast_func: &parse_date/1],
  start_date: [type: :date, default: &Timex.today/0]
}

5. Bây giờ sử dụng nào

def update(conn, params) do
  with {:ok, user_data} <- Tarams.parse(@schema, params) do
    # do anything with your params
    # access data bằng atom key: user_data.email
  else
    {:error, changset} -> # return params error
  end
end

Hàm parse sẽ parse và validate dữ liệu. Nếu mọi thứ đều ổn, sẽ trả về {:ok, data} và ngược lại thì trả về {:error, changeset}.

Done! Code của bạn sẽ trở nên đơn giản và ngắn gọn hơn nhiều

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dung Nguyen

6 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 0
Bài viết gốc trên (Link) ETS là gì? Có lẽ các bạn đã nghe qua về redis hoặc memcache, hoặc là cả hai. Còn nếu bạn chưa nghe tới bao giờ thì đó l...
Dung Nguyen viết hơn 3 năm trước
6 0
White
5 0
1. Tìm hiểu về FSM (Link) Máy trạng thái hữu hạn là một mô hình toán học biểu diễn trạng thái của hệ, trong đó số trạng thái là hữu hạn. Từ mỗi t...
Dung Nguyen viết hơn 3 năm trước
5 0
White
3 4
Bài viết này đuợc lấy từ blog cá nhân http://bluzky.github.io/ Trong quá trình tìm hiểu về lập trình chat bot sử dụng các API của Facebook Messen...
Dung Nguyen viết hơn 3 năm trước
3 4
Bài viết liên quan
White
1 0
Xem bài viết gốc trên (Link) Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ETS như là bộ nhớ cache để tăng tốc các ứng dụng web Phoenix Dành cho ...
Dung Nguyen viết hơn 3 năm trước
1 0
White
0 0
Khi viết các API hoặc cả các endpoint thì thông thường chúng ta sẽ có một số nhu cầu: Chỉ cho phép một số các tham số xác định được truyền vào. ...
Dung Nguyen viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!