Check và cắt ký tự BOM trong file UTF-8
PHP
96
UTF8
2
Male avatar

skul169 viết ngày 01/04/2016

Check bom

function checkBOM($filePath) {
  $isBOM = false;
  if (is_file($filePath)) {
    $str = file_get_contents($filePath);
    $bom = pack("CCC", 0xef, 0xbb, 0xbf);
    if (0 == strncmp($str, $bom, 3)) {
      $isBOM = true;
      $str = substr($str, 3);
      file_put_contents($filePath, $str);
    }
  }

  return $isBOM;
}

Quét toàn bộ thư mục để check

function read_dir($dir_path) {
  if ($handle = opendir($dir_path)) {
    while (false !== ($entry = readdir($handle))) {
      if ($entry != "." && $entry != "..") {
        $path_file = $dir_path . '/' . $entry;
        if (is_file($path_file)) {
          if (checkBOM($path_file)) {
            echo $path_file . "\n";
          }
        } else {
          read_dir($path_file);
        }
      }
    }
    closedir($handle);
  }
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 7
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết gần 5 năm trước
9 7
Male avatar
5 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết gần 5 năm trước
5 0
Male avatar
3 2
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết hơn 4 năm trước
3 2
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết hơn 5 năm trước
9 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!