Check và cắt ký tự BOM trong file UTF-8
PHP
78
UTF8
2
Male avatar

skul169 viết ngày 01/04/2016

Check bom

function checkBOM($filePath) {
  $isBOM = false;
  if (is_file($filePath)) {
    $str = file_get_contents($filePath);
    $bom = pack("CCC", 0xef, 0xbb, 0xbf);
    if (0 == strncmp($str, $bom, 3)) {
      $isBOM = true;
      $str = substr($str, 3);
      file_put_contents($filePath, $str);
    }
  }

  return $isBOM;
}

Quét toàn bộ thư mục để check

function read_dir($dir_path) {
  if ($handle = opendir($dir_path)) {
    while (false !== ($entry = readdir($handle))) {
      if ($entry != "." && $entry != "..") {
        $path_file = $dir_path . '/' . $entry;
        if (is_file($path_file)) {
          if (checkBOM($path_file)) {
            echo $path_file . "\n";
          }
        } else {
          read_dir($path_file);
        }
      }
    }
    closedir($handle);
  }
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
5 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
6 6
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết 2 năm trước
6 6
Male avatar
4 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết 2 năm trước
4 0
Male avatar
2 0
Trong PHP, nếu bạn muốn save file trùng tên nhau thì gán thêm số thứ tự kèm theo, ví dụ như test_1.txt] (để tránh việc bị ghi đè lên file cũ) thì h...
skul169 viết gần 2 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
2 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 1 năm trước
2 2
White
24 8
Chúng ta thường nghe nhiều đến Unicode, UTF8, UTF16, hay ShiftJS. Trong bài này chỉ xin làm rõ những khái niệm này để khi gặp phải vấn đề về Chars...
Phùng Văn Tú viết 3 năm trước
24 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
5 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!