Chán không biết làm gì ngồi mò code wordpress trực tiếp trên server với IDE của AWS
#TIL
11
#cloud9
4
White

Đồng Đăng Khoa viết ngày 31/05/2020

Chủ đề này mục đích là mình sẽ code trực tiếp wordpress trên cái IDE cloud9 của AWS luôn. Code dưới đất riết chán quá mà ngồi code trên trời thử xem có gì khác.

Chủ đề này mình sẽ chia làm nhiều bài:
Bài 1: Mình chia sẽ cách setup để code.
Bài 2: mình sẽ ngồi code cái blog của mình luôn hen.

Bước 1: Cài nginx

Đọc bài blog Tự Cài Đặt Server Để Sử Dụng IDE Cloud 9
Để biết cách cài IDE vô VPS của bạn

Để 1 server hoạt động được thì cần có web server ở đây mình chọn nginx ha
Cài đặt nso dụng lệnh như sau:

sudo apt install nginx

alt text

Bước 2 cài PHP

Ở đây mình cài php7.3

Add PPA for PHP 7.3

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Install PHP 7.3 FPM for Nginx

sudo apt install php7.3
php-v
sudo apt install php7.3-common php7.3-mysql php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-curl php7.3-gd php7.3-imagick php7.3-cli php7.3-dev php7.3-imap php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-soap php7.3-zip php7.3-intl -y

alt text

Bước 3 : Cài MYSQL

sudo apt install mysql-server
mysql
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '8ADD8BE72B25AD0D44B50E07E82075977412AE32';
CREATE DATABASE wp_blogcuatui;

alt text

Bước 4: Cài wordpress

wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzvf latest.tar.gz
sudo rsync -av wordpress/* /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

Sau đó mở tập tin wp-config ra để cài đặt

alt text

/etc/nginx/sites-available/default

Bước 5: Cấu hình nginx để chạy web server

Mới đầu truy cập vào IP của VPS thì chỉ có 1 trang giới thiệu nginx như vầy thôi
alt text

Bạn phải đổi cấu hình nginx thì website của bạn mới họat động được.

Dùng lệnh như sau:

vim /etc/nginx/sites-available/default

Và dán cái đoạn dưới đây vô
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
server_name _;
index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php;
location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
}
location ~ /\.ht {
deny all;
}
}

Và load lại nginx thì website của bạn mới hoạt động.

sudo service nginx reload

Truy cập vào Server theo IP
alt text
alt text

alt text

Mình xin dừng bài viết ở đây thôi hẹn phần sau mình sẽ ngồi dùng cái cloud9 này để code hen.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đồng Đăng Khoa

5 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 1
Đó giờ có ai nghe tới đi chơi net cũng code được không? Máy tính cùi cũng code được? Code everywhere luôn. Đó chính là nhờ cái thằng cloud 9 IDE...
Đồng Đăng Khoa viết 11 tháng trước
4 1
White
3 0
Tiếp nối cái (Link) của mình như bài trước mình đã ngồi setup được cái wordpress cơ bản trên server rồi Bài viết này mình sẽ chưa vội bay vô code ...
Đồng Đăng Khoa viết 11 tháng trước
3 0
White
2 0
Tiếp nối cái series Cloud 9 của mình thì (Link) mình đã lên kế hoạch. (Ảnh) 1. Viết file style.css để định nghĩa cái theme Đầu tiên mình vô clo...
Đồng Đăng Khoa viết 10 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
1 1
Để thực hành theo bài viết này của mình các bạn nên đọc bài viết (Link) Bài viết này mình đã tạo sẳn 1 VPS của Digital Ocean. (Ảnh) Bước 1: Tạo...
Đồng Đăng Khoa viết 11 tháng trước
1 1
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết 5 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!