Cấu hình nginx cơ bản - Phần 2
nginx
14
vhost
3
PHP
74
php-fpm
1
Male avatar

manhdung viết ngày 19/05/2016

Như đã hứa trong phần 1, trong phần này, tôi sẽ tập trung viết về cấu hình vhost cho nginx và cấu hình php-fpm để vhost xử lý được file php.

Tạo một vhost

Vhost viết tắt của virtual host là kỹ thuật cho phép nhiều website có thể chia sẻ chung một IP. Thuật ngữ này bắt nguồn từ apache. Tác giả nginx thì lại thích gọi nó là Server block. Hơi dị nhỉ. Cá nhân tôi vẫn thích cách gọi truyền thống hơn. Trước khi có dịch vụ VPS thì share hosting phát triển rất mạnh. Các share hosting tận dụng các kỹ thuật này để cung cấp chỗ đặt của nhiều website trên webserver.

Nhưng làm cách nào webserver hiểu được request cần đến đâu để đẩy vào website phù hợp ?

Bản thân webserver tất nhiên biết được các host mà nó có. Phía client, khi người dùng nhập một địa chỉ ví dụ www.vhost.example.com domain này được resolve thành IP đến webserver chứa site đó. Bản thân trong http request bắn đến webserver có một trường Host. Ở đây trường này có giá trị www.vhost.example.com (Các bạn capture http request bằng wireshark sẽ thấy) Webserver sẽ đọc giá trị trường này và map nó với server_name của các host nó có. Nếu khớp nó sẽ đẩy request đến vhost đó.

Các file sẽ cấu hình
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf - Đây là file cấu hình chung của nginx
/usr/local/nginx/conf.d/vhost.example.com.conf - Đây chính là file cấu hình cho vhost

vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

user nginx;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid    /var/run/nginx.pid;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  include    /usr/local/nginx/conf/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  access_log /var/log/nginx/access.log main;
  sendfile    on;
  keepalive_timeout 65;
  server {
    listen    80;
    server_name localhost;
    location / {
      root  html;
      index index.html index.htm;
    }
    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  html;
    }
  }
  include /usr/local/nginx/conf.d/*.conf;
}

Hầu hết config trong file này giống như file măc định của nginx. Tôi chỉ sửa đôi chút:

 • Chuyển log vào /var/log/nginx không để trong thư mục cài đặt
 • Chuyển pid file vào /var/run không để trong thư mục cài đặt
 • Bỏ comment dòng log_format
 • Sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoàn toàn
 • Thêm dòng include /usr/local/nginx/conf.d/*.conf;
 • Thêm dòng user nginx;

Tạo sẵn một directory để chứa log nginx

mkdir -p /var/log/nginx
chown -R nginx:nginx /var/log/nginx

Tạo directory để chứa config vhost
mkdir -p /usr/local/nginx/conf.d/

vi /usr/local/nginx/conf.d/vhost.example.com.conf

server{
   listen    80;
   server_name vhost.example.com www.vhost.example.com;
   root /home/www/vhost.example.com;
   error_log /var/log/nginx/vhost.example.com_error.log error;
   access_log /var/log/nginx/vhost.example.com_access.log main;
   location /{
     index index.html index.php;
   }
}

Tạo document root cho vhost vhost.example.com

mkdir -p /home/www/vhost.example.com
chown -R nginx:nginx /home/www/vhost.example.com

Chuẩn bị một file html:

vim /home/www/vhost.example.com/test.html
<html><body>test vhost.example.com</body></html>

Trên client, tôi cấu hình trỏ host đơn giản như sau.

vim /etc/hosts
192.168.3.252 vhost.example.com

Trong thực tế, để website có thể được truy cập bởi người dùng trên internet, tôi cần đăng ký IP wan cho webserver, một domain name và cấu hình domain name server để trỏ domain name đã đăng ký về IP wan của webserver.

restart nginx sau đó trên browser tôi gõ:
http://vhost.example.com/test.html
trình duyệt bèn trả lại:

alt text

Cấu hình để nginx xử lý php

Bản thân nginx không hỗ trợ xử lý php. Việc xử lý php sẽ do một service khác đảm nhận. Nginx sẽ forward request đến service này và nhận kết quả về. Service này là php-fpm.

Trước hết tôi cần cài php-fpm
yum instal php-fpm

Các file sẽ cấu hình:
/etc/php-fpm.conf
/etc/php-fpm.d/www.conf
/usr/local/nginx/conf.d/vhost.example.com.conf

vim /etc/php-fpm.conf

include=/etc/php-fpm.d/*.conf
[global]
pid = /var/run/php-fpm/php-fpm.pid
error_log = /var/log/php-fpm/error.log
log_level = warning
daemonize = yes

vim /etc/php-fpm.d/www.conf

[www]
listen = /tmp/php_fpm.sock
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660
user = apache
group = apache
pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 5
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 35
slowlog = /var/log/php-fpm/www-slow.log
php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/www-error.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_value[session.save_handler] = files
php_value[session.save_path] = /var/lib/php/session

Tôi chỉ sửa ba chỗ so với config mặc định của www.conf
listen = /tmp/php_fpm.sock
listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Cuối cùng bổ sung vào cuối file /usr/local/nginx/conf.d/vhost.example.com.conf

 location ~ \.php {
  fastcgi_pass unix:/tmp/php_fpm.sock;
  fastcgi_index  index.php;
  include     /usr/local/nginx/conf/fastcgi_params;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
}

Mục đích của đoạn cấu hình trên là: Toàn bộ các request đến các file có tận cùng là php sẽ được đẩy đến unix socket mà php-fpm lắng nghe để biên dịch. Chính vì thế listen.owner và listen.group của unix socket tôi để là nginx:nginx

Chuẩn bị một file php để test

vim /home/www/vhost.example.com/test.php
<?php
echo "test php";
?>

restart nginx và php-fpm service sau đó trên browser tôi gõ:
http://vhost.example.com/test.php
trình duyệt bèn trả lại:
alt text

Kết thúc phần 2, trong phần tiếp, tôi sẽ viết về cách phân quyền thư mục chứa web, basic authentication và giới hạn truy cập đến vhost theo IP.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

manhdung

44 bài viết.
240 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
67 11
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết hơn 2 năm trước
67 11
Male avatar
45 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 1 năm trước
45 4
Male avatar
38 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết hơn 2 năm trước
38 7
Bài viết liên quan
Male avatar
25 13
Vẫn theo khung sườn đã định trước từ phần 1, trong phần này tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình nginx để thực hiện vai trò của một load balancer. Trư...
manhdung viết gần 3 năm trước
25 13
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
240 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!