Cấu hình bắt buộc để chạy Maria Galera cluster
White

manhdung viết ngày 18/02/2016

Tôi vừa gặp rắc rối với cấu hình bản mariadb galera cluster mới nhất nhân tiện note lại vào kipalog luôn.

Tại thời điểm tôi viết bài này, MariaDB đã release phiên bản 10.1.x-galera stable. Bản galera cluster này được MariaDB build dựa trên dòng phiên bản 10.0.x-galera stable. Các thông số cấu hình bắt buộc cho galera hầu như không thay đổi. Các thông số này đều được chú thích rõ trong file config.

vim /etc/my.cnf.d/server.cnf

# Mandatory settings
#wsrep_on=ON
#wsrep_provider=
#wsrep_cluster_address=
#binlog_format=row
#default_storage_engine=InnoDB
#innodb_autoinc_lock_mode=2

wsrep_provider là đường dẫn trỏ đến galera replication plugin. Nó thường là /usr/lib64/galera/libgalera_smm.so hoặc /usr/lib64/libgalera_smm.so

wsrep_cluster_address sẽ định nghịa địa chỉ:port của các node khác trong cluster.

binlog_format=row, luôn là row

default_storage_engine=InnoDB, luôn là innodb vì galera cluster chỉ hỗ trợ innodb engine

innodb_autoinc_lock_mode=2, luôn là 2

Có một điểm mới trong bản Maria Galera Cluster dòng 10.1.x là bạn bắt buộc phải thêm wsrep_on=ON. Trong các bản trước đây bạn không cần khai báo vì tham số này luôn mặc định là ON. Khi mới chuyển sang dùng phiên bản 10.1.x, tôi cũng không biết có sửa đổi này. Kết quả là dù service báo bật successfully ! nhưng các tính năng galera trong service không hoạt động. Không có lỗi hay cảnh báo nào được bắn ra. Một lần nữa, cho chính bản thân tôi, đọc kỹ tài liệu là rất quan trọng :)

Một số thông số bắt buộc khác không tìm thấy trong comment của file cấu hình nhưng được đề cập đến trong tài liệu của MariaDB galera cluster:
https://mariadb.com/kb/en/mariadb/getting-started-with-mariadb-galera-cluster/

innodb_doublewrite=1, sử dụng nếu phiên bản galera đang dùng >=2.0
query_cache_size=0, khuyến khích dùng với 10.0.14-galera, 10.1.2-galera và các phiên bản trước 5.5.40-galera.

Một số yêu cầu khác:

  • Không có firewall giữa các node. Nếu muốn siết chặt LAN network thì bạn nên cấu hình
  • Disable selinux. Nhiều dịch vụ không thể hoạt động nếu enable selinux. Nếu bạn quan tâm selinux thì có thể cấu hình nó thay vì disable như tôi.

Để khởi chạy galera cluster, bạn chọn một node làm gốc và thực hiện

service mysql start --wsrep-new-cluster

Tham số --wsrep-new-cluster sẽ cho biết đây là node đầu tiên của cluster, đóng vai trò node khởi tạo. Kiểm tra lại
show global status like '%wsrep_cluster_size%' cho kết quả là 1 thì OK

Với các node còn lại, bạn thực hiện

service mysql start

Kiểm tra lại thấy cluster size tăng tương ứng là OK

Tham khảo

https://mariadb.com/kb/en/mariadb/getting-started-with-mariadb-galera-cluster/
http://galeracluster.com/documentation-webpages/startingcluster.html


-Bản gốc trên blog cá nhân-

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
336 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
99 12
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết gần 6 năm trước
99 12
White
54 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 4 năm trước
54 4
White
51 14
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết gần 6 năm trước
51 14
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
336 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!