Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache
nginx
24
Apache
20
Male avatar

skul169 viết ngày 10/05/2016

Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

1.Cài đặt Apache

Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt:

yum install httpd httpd-devel

2. Cấu hình Reverse Proxy trên Apache

Chỉnh cổng mặc định 80 của Apache thành 8080

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm dòng Listen 80 và thay bằng Listen 8080
Sau đó, di chuyển đến cuối file và dán những dòng sau vào để tạo mới một virtual host:

NameVirtualHost *:8080

<VirtualHost *:8080>
  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  DocumentRoot /var/www/html
    <Directory "/var/www/html">
        Options FollowSymLinks -Includes
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    RewriteEngine on
</VirtualHost>

Lưu lại file cấu hình và khởi động lại Apache

service httpd restart

3. Cài đặt Nginx

Thêm repo EPEL

yum install epel-release

Cài đặt Nginx

yum install nginx

4. Cấu hình Reverse Proxy trên Nginx

Tạo Nginx virtual host

nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf

với nội dung như bên dưới:

server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  access_log off;
  error_log off;

  location / {
   client_max_body_size 10m;
   client_body_buffer_size 128k;

   proxy_send_timeout 90;
   proxy_read_timeout 90;
   proxy_buffer_size 128k;
   proxy_buffers 4 256k;
   proxy_busy_buffers_size 256k;
   proxy_temp_file_write_size 256k;
   proxy_connect_timeout 30s;

   proxy_redirect http://www.example.com:8080 http://www.example.com;
   proxy_redirect http://example.com:8080 http://example.com;

   proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;

   proxy_set_header Host $host;
   proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }

  # Select files to be deserved by nginx
  location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|txt|srt|swf|zip|rar|html|htm|pdf)$ {
   root /var/www/html;
   expires 30d; # caching, expire after 30 days
  }
}

Kiểm tra và khởi động lại Nginx

nginx -t
service nginx restart

5. Cài đặt module Reverse Proxy And Forward cho Apache

Để Apache có thể hiểu được traffic đang đến từ đâu, chúng ta cần cài thêm module rpaf (Reverse Proxy And Forward). rpaf sẽ nhận X-Forwarded-For header từ proxy server và điều chỉnh lại remote address của client.

Cài đặt httpd-devel và gcc để compile source:

yum install httpd-devel gcc

Tải về mod_rpaf.

wget http://mirror.trouble-free.net/sources/mod_rpaf-0.6.tar.gz
tar zxvf mod_rpaf-0.6.tar.gz
cd mod_rpaf-0.6
apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c

Tiếp theo bạn hãy tạo file cấu hình cho mod_rpaf

nano /etc/httpd/conf.d/mod_rpaf.conf

Với nội dung như sau (chú ý thay 1.2.3.4 bằng IP server của bạn):

LoadModule rpaf_module modules/mod_rpaf-2.0.so

# mod_rpaf Configuration

RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 1.2.3.4
RPAFheader X-Forwarded-For

Cuối cùng khởi động lại Apache là xong

service httpd restart

6. Kiểm tra kết quả

Nếu cài đặt thành công, khi truy cập vào domain example.com chúng ta sẽ thấy trang mặc định của Apache

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết hơn 5 năm trước
5 0
Male avatar
3 2
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết hơn 5 năm trước
3 2
Male avatar
2 0
Trong PHP, nếu bạn muốn save file trùng tên nhau thì gán thêm số thứ tự kèm theo, ví dụ như test_1.txt] (để tránh việc bị ghi đè lên file cũ) thì h...
skul169 viết hơn 5 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
41 14
Vẫn theo khung sườn đã định trước từ phần 1, trong phần này tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình nginx để thực hiện vai trò của một load balancer. Trư...
manhdung viết hơn 6 năm trước
41 14
White
1 0
Với phần 1 và phần 2 thì các bạn có thể cài đặt hầu hết các dự án php thông thường. Tuy nhiên với các dự án hơi đặc thù lại cần một số php extensio...
Reishou viết hơn 2 năm trước
1 0
White
2 0
Thời gian gần đây, Docker đang là một hot trend mà hầu hết các anh em developer đều đã có lần nghe qua. Do mình cũng đang mò mẫm làm một cái Pet Pr...
Hùng Phạm viết gần 3 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!