Cài đặt và sử dụng gitlab cho centos
TIL
633
Male avatar

pkt_zz viết ngày 07/08/2017

## ## Cài đặt và sử dụng gitlab

1. Git, Github là gì? Google

2. Slide về Git

3. Cài đặt gitlab

Link: https://about.gitlab.com/installation/#centos-7
++Lệnh cụ thể:
sudo yum install curl policycoreutils openssh-server openssh-clients -y
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd
sudo yum install postfix
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo systemctl reload firewalld
curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash
sudo yum install gitlab-ce -y
sudo gitlab-ctl reconfigure
=>Done
Có thể tùy ý cấu hình cổng... trong file: gitlab.rb

4. Nâng cấp Gitlab

++Lệnh cụ thể:
sudo yum install gitlab-ce -y
sudo gitlab-ctl reconfigure

5. Backup và restore Gitlab

Link:https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ce/blob/master/doc/raketasks/backup_restore.md

  • Backup sudo gitlab-rake gitlab:backup:create Mặc định nó sẽ nhảy vào thư mục: /var/opt/gitlab/backups/, nếu muốn thay đổi thì sửa trong file: gitlab.rb filr backup được dạng: 1493107454_2017_04_25_9.1.0_gitlab_backup.tar
  • Restore Phải đưa nó vào trong thư mục: /var/opt/gitlab/backups/ ++ Tạm tắt ứng dụng sudo gitlab-ctl stop unicorn sudo gitlab-ctl stop sidekiq ++ Kiểm tra lại sudo gitlab-ctl status ++ Thực hiện sudo gitlab-rake gitlab:backup:restore BACKUP=1493107454_2017_04_25_9.1.0 ( lưu ý tên file thì bỏ: _gitlab_backup.tar lưu ý báo lỗi không quyền thì tiến hành phân quyền cho file backup: chmod 777 ten_file ) ++ Bật ứng dụng sudo gitlab-ctl start sudo gitlab-rake gitlab:check SANITIZE=true ++ Chạy lại lệnh cho chắc ăn sudo gitlab-ctl reconfigure
  • Chuyển file giữa 2 server scp -rpC /var/www/httpdocs/* remote_user@remote_domain.com:/var/www/httpdocs
  • Chỉ có thể restore cùng phiên bản

6. Thông tin gitlab của công ty

  • Phiên bản: 9.4.3
  • Server thật:
  • Server test:

Nguồn: https://blog.khamphaweb.com/cong-nghe/cai-dat-va-su-dung-gitlab-cho-centos/
pkt_zz 07-08-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

pkt_zz

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 5 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
White
9 0
Có một tuyên ngôn cho chủ nghĩa tối giản trong ngành phần mềm. Link: http://minifesto.org/ Fight for Pareto's law, look for the 20% of effort th...
Cẩm Huỳnh viết 2 tháng trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!