Cài đặt và sử dụng gitlab cho centos
TIL
782
Male avatar

pkt_zz viết ngày 07/08/2017

## ## Cài đặt và sử dụng gitlab

1. Git, Github là gì? Google

2. Slide về Git

3. Cài đặt gitlab

Link: https://about.gitlab.com/installation/#centos-7
++Lệnh cụ thể:
sudo yum install curl policycoreutils openssh-server openssh-clients -y
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd
sudo yum install postfix
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo systemctl reload firewalld
curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash
sudo yum install gitlab-ce -y
sudo gitlab-ctl reconfigure
=>Done
Có thể tùy ý cấu hình cổng... trong file: gitlab.rb

4. Nâng cấp Gitlab

++Lệnh cụ thể:
sudo yum install gitlab-ce -y
sudo gitlab-ctl reconfigure

5. Backup và restore Gitlab

Link:https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ce/blob/master/doc/raketasks/backup_restore.md

  • Backup sudo gitlab-rake gitlab:backup:create Mặc định nó sẽ nhảy vào thư mục: /var/opt/gitlab/backups/, nếu muốn thay đổi thì sửa trong file: gitlab.rb filr backup được dạng: 1493107454_2017_04_25_9.1.0_gitlab_backup.tar
  • Restore Phải đưa nó vào trong thư mục: /var/opt/gitlab/backups/ ++ Tạm tắt ứng dụng sudo gitlab-ctl stop unicorn sudo gitlab-ctl stop sidekiq ++ Kiểm tra lại sudo gitlab-ctl status ++ Thực hiện sudo gitlab-rake gitlab:backup:restore BACKUP=1493107454_2017_04_25_9.1.0 ( lưu ý tên file thì bỏ: _gitlab_backup.tar lưu ý báo lỗi không quyền thì tiến hành phân quyền cho file backup: chmod 777 ten_file ) ++ Bật ứng dụng sudo gitlab-ctl start sudo gitlab-rake gitlab:check SANITIZE=true ++ Chạy lại lệnh cho chắc ăn sudo gitlab-ctl reconfigure
  • Chuyển file giữa 2 server scp -rpC /var/www/httpdocs/* remote_user@remote_domain.com:/var/www/httpdocs
  • Chỉ có thể restore cùng phiên bản

6. Thông tin gitlab của công ty

  • Phiên bản: 9.4.3
  • Server thật:
  • Server test:

Nguồn: https://blog.khamphaweb.com/cong-nghe/cai-dat-va-su-dung-gitlab-cho-centos/
pkt_zz 07-08-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

pkt_zz

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 3
Xuất file pdf với python sử dụng thư viện pypdf Do nhu cầu công việc mình cần tạo file pdf rồi gửi qua email cho mỗi người một file riêng. Trước đ...
pkt_zz viết 2 năm trước
1 3
Male avatar
1 0
ChatterBot là gì? ChatterBot là một công cụ tạo ra một chat bot tự động dựa trên cơ sở học máy (machine learning) bằng ngôn ngữ Python. ChatterBot...
pkt_zz viết 3 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Trong nhiều trường hợp ta cần gửi hoặc nhận file qua sftp cho bảo mật. Ngôn ngữ Python có cho phép ta làm việc này với thư viện pysftp. Đầu tiên c...
pkt_zz viết 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!