Cài đặt redis và phpredis trên Ubuntu
ubuntu
23
Redis
16
PHP
98
White

Vũ Hoàng Chung viết ngày 09/11/2015

Chuẩn bị

 • Update thư viện:
sudo apt-get update
 • Cài trình biên dịch (nếu chưa có)
sudo apt-get install build-essential
 • Cài tcl
sudo apt-get install tcl8.5

Cài Redis

Download bản redis mới nhất

wget http://download.redis.io/releases/redis-stable.tar.gz

Giải nén và di chuyển tới thư mục vừa giải nén

tar xzf redis-stable.tar.gz
cd redis-stable

Chạy make command:

make

Chạy kiểm thử

make test

Cuối cùng là cài đặt chính thức

sudo make install

Khi cài đặt xong redis, chúng ta có được một file script cho phép redis chạy nền. Để dùng script này, di chuyển tới thư mục utils

cd utils

Chạy Ubuntu/Debian install script:

sudo ./install_server.sh

Khi script này chạy xong thì redis-server sẽ chạy nền. Có thể dùng các câu lệnh sau để start/stop:

sudo service redis_6379 start
sudo service redis_6379 stop

(Số 6379 thay đổi tùy theo cổng bạn dùng, mặc định là 6379)

Nếu script trên chưa thiết lập redis tự khởi động khi boot máy thì chạy thêm lệnh:

sudo update-rc.d redis_6379 defaults

Cài phpredis

Tải source

wget https://github.com/phpredis/phpredis/archive/develop.zip

Nếu dùng cho PHP7 thì tại thời điểm này có bản đang phát triển:

wget https://github.com/phpredis/phpredis/archive/php7.zip

Giải nén file vừa tải về, di chuyển vào thư mục vừa được giải nén ra và chạy các lệnh sau để cài đặt:

sudo phpize
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

Nếu file extension không tự cài đúng thư mục thì copy file redis.so từ trong thư mục modules vào thư mục extension của PHP. Sau đó thêm dòng sau vào file php.ini:

extension = redis.so

Sử dụng phpredis

Ví dụ kết nối tới redis server:


$redis = new Redis();
$redis->connect('127.0.0.1', 6379);
try {
  $redis->ping();
} catch(RedisException $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
  exit;
}

echo 'Server is running';

Ví dụ sử dụng phpredis đơn giản:

$redis = new Redis();
$redis->connect('127.0.0.1', 6379);
try {
  $redis->ping();
} catch(RedisException $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
  exit;
}

$redis->set('name', 'Maria');
echo $redis->get('name');

Tài liệu sử dụng Redis: http://redis.io/documentation
Đọc thêm tài liệu chi tiết về cách sử dụng phpredis tại GitHub: https://github.com/phpredis/phpredis

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vũ Hoàng Chung

6 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
8 2
Có nhiều khi việc sử dụng google fonts qua link của google làm ảnh hưởng tốc độ trang web của bạn, để tránh vấn đề này bạn có thể sử dụng cách uplo...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 6 năm trước
8 2
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 4 năm trước
4 2
White
3 5
Bắt đầu Để sử dụng Keymetrics thì bạn cần chạy NodeJS server của bạn bằng pm2. Nếu chưa biết đến pm2, bạn có thể xem cách cài đặt và sử dụng tại h...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 6 năm trước
3 5
Bài viết liên quan
White
2 2
Hướng dẫn cài đặt Eclipse IDE trên Ubuntu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Eclipse trên Ubuntu. Ở đây mình sẽ sử dụng Ubuntu...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 5 năm trước
2 2
White
0 0
Installing a Windows VM on desktop Linux using VirtualBox is trivial, but installing and using Windows guest (which inherently requires a GUI) on a...
hai-ld viết 4 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!