Cài đặt môi trường cho laravel dùng docker
TIL
787
White

trungpv viết ngày 01/04/2017

Cài đặt môi trường cho laravel dùng docker

1. Cài đặt laravel

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

2. Tạo file docker-compose.yml

Tạo file docker-compose.yml trong thư mục của laravel.

version: '2'
services:

 # The Application
 app:
  build:
   context: ./
   dockerfile: app.dockerfile
  working_dir: /var/www
  volumes:
   - ./:/var/www
  environment:
   - "DB_PORT=3306"
   - "DB_HOST=database"

 # The Web Server
 web:
  build:
   context: ./
   dockerfile: web.dockerfile
  working_dir: /var/www
  volumes_from:
   - app
  ports:
   - 8080:80

 # The Database
 database:
  image: mysql
  volumes:
   - dbdata:/var/lib/mysql
  environment:
   - "MYSQL_DATABASE=homestead"
   - "MYSQL_USER=homestead"
   - "MYSQL_PASSWORD=secret"
   - "MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret"
  ports:
    - "33061:3306"

volumes:
 dbdata:

Tạo file app.dockerfile

FROM php:fpm

RUN apt-get update && apt-get install -y libmcrypt-dev \
  mysql-client libmagickwand-dev --no-install-recommends \
  && docker-php-ext-install mcrypt pdo_mysql

Tạo file web.dockerfile

FROM nginx

ADD vhost.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

Tạo file vhost.conf

server {
  listen 80;
  index index.php index.html;
  root /var/www/public;

  location / {
    try_files $uri /index.php?$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass app:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  }
}

3. Chạy docker

Chạy lệnh này để cài đặt tất cả các dịch vụ

docker-compose up

Chạy các lệnh artisan hay một số lệnh bên trong docker dùng

docker-compose exec app "__ Lệnh muốn chạy __"

Ví dụ:

docker-compose exec app php artisan migrate
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

trungpv

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
(Link) 0. Tạo user trên Remote Server sudo adduser deployer sudo usermod aG wwwdata deployer sudo chfn o umask=022 deployer sudo chown deplo...
trungpv viết hơn 2 năm trước
3 0
White
2 2
Dismiss keyboard on React Native: Tắt keyboard khi chạm ra ngoài TextInput import React, { Component } from 'react'; import { TouchableWithoutFe...
trungpv viết hơn 4 năm trước
2 2
White
2 0
Đổi tên project React Native Sửa tên trong file app.json Xoá thư mục ios/ và android/ Chạy lệnh: reactnative eject Chạy lệnh reactnative li...
trungpv viết gần 4 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 5 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!