Cách thay đổi ngày giờ theo ý muốn trên vagrant box
Vagrant
16
date
1
ntp
1
White

tuantranf viết ngày 23/05/2015

Gần đây, mình có khắc phục một số lỗi phát sinh do sai lệch thời gian giữa web server và MongoDB.

Khi thử debug bằng cách thay đổi date trong vagrant box của MongoDB bằng cách thông thường.

vagrant@precise64:~$ sudo /etc/init.d/ntp stop
 * Stopping NTP server ntpd                              [ OK ]
vagrant@precise64:~$ sudo date -s "2015/05/10 11:53:00 UTC"
Sun May 10 11:53:00 UTC 2015
vagrant@precise64:~$ date
Sun May 10 11:53:02 UTC 2015
....
vagrant@precise64:~$ date
Mon May 11 05:17:12 UTC 2015 # date được reset lại theo thời gian host.

Nhưng cách này không có tác dụng vì VirtualBox tự động đồng bộ thời gian máy ảo và máy host. ( tham khảo )

Cách tắt chức năng đồng bộ thời gian trên vagrant box và thay đổi thời gian server theo ý muốn.

 1. Thiết định tắt chức năng # Vagrantfile ... # VM option config.vm.provider "virtualbox" do |v| ... # thêm dòng này v.customize ["setextradata", :id, "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled", 1] ... end 2.Reload lại vagrant box vagrant reload 3.Thay đổi thời gian như cách lúc đầu.

DONE.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tuantranf

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!