Cách tạo API để sử dụng SMS Verify tài khoản đăng nhập bằng số điện thoại
twilio
1
RubyOnRails
42
White

My Mai viết ngày 04/09/2015

Khi sử dụng các app như viber hay zalo... chúng ta sử dụng số điện thoại của mình để tạo tài khoản, sau khi nhập số điện thoại vào sẽ có một SMS gửi về mã pin để chúng ta nhập vào verify mã pin. Nếu đúng thì tạo tài khoản thành công.
Bài viết này mình dựa vào 1 bên thứ 3 là Twilio nó sẽ giúp mình thực hiện việc send SMS.
Đầu tiên đăng ký 1 tài khoản Twilio

Tiếp theo truy cập theo link này Dashboard để lấy thông tin:

 • Your account SID

 • Your auth Token

 • An SMS enabled phone number

Bước 1: Tạo 1 app


rails new verify-phone-number

Bước 2: Install Gem

Vào Gemfile và install thêm 2 Gem sau:

# versionist api
gem 'versionist'

# twilio help send sms
gem 'twilio-ruby', '~> 4.1.0'

# manage env variable
gem 'dotenv-rails'

Lưu ý phải bunlde install lại nha

Bước 3: Tạo model

Tạo model phone_number để chứa các thông tin của 1 account như:
phone_number, pin, verified, email, avatar, name ...

rails g model phone_number phone_number:string pin:string verified:boolean email:string avatar:string name:string

Sau đó run migrate

rake db:create db:migrate

Sử dụng gem versionist tạo api

Tìm hiểu rõ hơn về cách tạo api

rails g versionist:new_api_version v1 V1 --path=value:v1 --default

Tạo API với routes là /v1/phone_numbers

rails g versionist:new_controller phone_numbers V1

Bước 4: Tạo routes

Khi chúng ta nhập 1 số điện thoại để thực hiện việc sign_up thì chúng ta sẽ sử dụng method post tương đương với method create trong rails

truy cập vào file config/routes.rb

api_version(:module => "V1", :path => {:value => "v1"}, :default => true) do
 resources :phone_numbers, only: [:create]
end

Bước 5: Viết method cho việc chúng ta post một số điện thoại để thực hiện việc sign_up

Từng bước cho việc gửi 1 mã pin verify về điện thoại là:

 • Tạo một số điện thoại
 • Generate ra 1 mã pin
 • Thực hiện việc send mã pin

Tạo một số điện thoại
Việc này được thực hiện ở controllers/v1/phone_numbers_controller.rb

def create
 @phone_number = PhoneNumber.find_or_create_by(phone_number: _phone_number_params[:phone_number])
 @phone_number.generate_pin
 @phone_number.send_pin
 render json: {status: "Sended pin"}
end

Generate ra 1 mã pin
Việc này được thự hiện ở model/phone_number.rb

def generate_pin
 self.pin = rand(0000..9999).to_s.rjust(4, "0")
 save
end

Bước 6: Truyền biến môi trường sử dụng với Twilio

Theo hướng dẫn của gem dotenv

Tạo 1 file .env ở root của project. Sau đó điền thông tin của các biến môi trường vào

TWILIO_ACCOUNT_SID="REPLACEWITHACCOUNTSID"
TWILIO_AUTH_TOKEN="REPLACEWITHAUTHTOKEN"
TWILIO_PHONE_NUMBER="REPLACEWITHTWILIONUMBER"

Bước 7 Send mã pin

Tạo method create trong Twilio

def twilio_client
  Twilio::REST::Client.new(ENV['TWILIO_ACCOUNT_SID'], ENV['TWILIO_AUTH_TOKEN'])
end

Thực hiện việc send mã pin

def send_pin
 twilio_client.messages.create(
  to: phone_number,
  from: ENV['TWILIO_PHONE_NUMBER'],
  body: "Your PIN is #{pin}"
 )
end

Bước 8: Kiểm tra kết quả tập 1

Sử dụng postman để tạo 1 post request

http://localhost:2300/v1/phone_numbers

Truyền json này ở header

{
  "phone_number": "+84 935118429"
}

Kiểm tra

có tin nhắn về điện thoại của bạn đúng không. Các bạn có thể vào rails c để kiểm tra lại data của mình

PhoneNumber.last

có thể thấy được kết quả ban đầu là chúng ta có 1 mã pin từ SMS gửi về.
alt text

Bước 9: Verify mã pin của số điện thoại:

Khi chúng ta nhận được một mã pin từ SMS gửi về thì chúng ta sẽ nhập chúng lại vào trong điện thoại để xác nhận tài khoản, bước này được gọi là verify mã pin

Truy cập vào file config/routes.rb tiếp tục viết thêm vào method verify

api_version(:module => "V1", :path => {:value => "v1"}, :default => true) do
 resources :phone_numbers, only: [:create]
 post 'phone_numbers/verify' => "phone_numbers#verify"
end

Vào file controller/phone_numbers_controller.rb để viết method verify

def verify
 phone_number = PhoneNumber.find_by(phone_number: _verify_phone_number_params[:phone_number])
 phone_number.verify(_verify_phone_number_params[:pin])
 if phone_number.verified?(_verify_phone_number_params[:pin])
  render json: {status: "Verified pin"}
 else
   render json: {status: "Pin is typed is error"}
 end
end

Vào file models/phone_number.rb để viết method update status verify

# Update status verify
def verify(entered_pin)
  update(verified: true) if verified?(entered_pin)
end

def verified?(entered_pin)
  self.pin == entered_pin
end

Bước 10: Logout số điện thoại:

Việc logout tương đương với trạng thái verified sẽ được update về false
Chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng method post ở đây
Truy cập vào file config/routes.rb tiếp tục viết thêm vào method logout

api_version(:module => "V1", :path => {:value => "v1"}, :default => true) do
 resources :phone_numbers, only: [:create]
 post 'phone_numbers/verify' => "phone_numbers#verify"
 put 'phone_numbers/logout' => "phone_numbers#logout"
end

Vào file controller/phone_numbers_controller.rb để viết method verify

def logout
 phone_number = PhoneNumber.find_by(phone_number: _phone_number_params[:phone_number])
 phone_number.update(verified: false)
 render json: {status: "loged out"}
end

Hình ảnh kiểm tra bằng postman:
alt text

alt text

alt text

Okay, Đã xong rồi đó

Bài viết này có tham khảo có hoạt động trên Document dành cho dev của Twilio
Các bạn có thể vào site của Twilio để tìm hiểu thêm

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

34 bài viết.
210 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết hơn 6 năm trước
25 21
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết hơn 6 năm trước
21 8
White
20 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết 5 năm trước
20 9
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
210 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!