Cách tạo 1 database với Lotus Framework v0.5.0
lotusrb
11
Ruby
119
White

My Mai viết ngày 26/10/2015

Lotus đã update với vesion 0.5.0, nhiều tính năng tiện ích được cung cấp, trong đó Lotus đã cập nhật về migration để tạo table rất nhanh và tiện lợi nhé

Ở bài này mình xin đi vào việc sử dụng sqlite để tạo database, áp dụng lotus-model để tạo entity, sử dụng repository để giao tiếp với database và mapping dữ liệu.

Mình sẽ tạo ra 1 seeds database về users

Install ở Gemfile

group :development, :test do
 gem 'sqlite3'
end

Bước 1 Update lại cách config database url

Từ folder root truy cập vào file rally.rb để update

adapter type: :file_system, uri: ENV['LEOLEO_DATABASE_URL']

update :file_system thành :sql

adapter type: :sql, uri: ENV['LEOLEO_DATABASE_URL ']

Từ folder root truy cập vào file .env.development & .env.test

LEOLEO_DATABASE_URL ="file_sytem://db/leoleo_test.db"

update :file_system thành :sqlite

LEOLEO_DATABASE_URL="sqlite://db/leoleo_test.db"

Bước 2:

1) Truy cập vào folder rallyapp/lib/rallyapp/entities

 • Tạo ra 1 User Entity. Ở folder entities tạo 1 file user.rb 1 Entity bao gồm các attributes đại diện cho đối tượng User.

alt text

require 'lotus/entity'

class User
 include Lotus::Entity
 attributes :name, :email, :gender, :about, :image_url, :created_at, :updated_at
end

(nếu bạn muốn có trường created_at & updated_at thì define vào nếu ko thì có thể remove)

 • Tạo ra 1 User Repository Ở folder repositories tạo 1 file user.rb Repository nó cung cấp một API chuẩn để truy vấn và thực hiện các xử lý trên một cơ sở dữ liệu
require 'lotus/repository'

class UserRepository
 include Lotus::Repository
end

2) Truy cập vào folder rallyapp/lib/config/mapping.rb

lotus-model tuân theo data-mapper pattern, nghĩa là cần có một bước đệm ở giữa entity object(Ruby object) và DB. Nhiệm vụ của mapper là kết nối entity attribute với DB table column

 • Mapping kiểu dữ liệu của attributes
collection :users do
 entity   User
 repository UserRepository

 attribute :id,    Integer
 attribute :name,   String
 attribute :email,   String
 attribute :gender,  Integer
 attribute :about,   String
 attribute :image_url, String
 attribute :created_at, DateTime
 attribute :updated_at, DateTime
end

3) Truy cập vào folder rallyapp/lib/rallyapp.rb

Các bạn mở dòng comment. Sử dụng mapping này

mapping "#{__dir__}/config/mapping"

Và comment out lại đoạn code mapping được viết sẵn

Bước 3: Create 1 database

lotus db create

Bước 4: Generator migrate

lotus g migration create_user

Bước 5: Apply database

lotus db apply

Bước 6: Tạo seeds data

Vào rallyapp/db Tạo file seeds.rb
Update data seeds vào seeds.rb

UserRepository.clear
20.times do
 user_attr = {
   "name": "Spears Russell",
   "email": "spearsrussell@yogasm.com",
   "gender": 1,
   "about": "I'm Spears",
   "image_url": "http://placehold.it/32x32"
  }
 user = User.new(user_attr)
 UserRepository.persist(user)
end

Bước 7: Định nghĩa một task ở rake file để run migration

Truy cập vào rallyapp/Rakefile
Add task này vào file Rakefile

require 'rake'
require 'rake/testtask'
require 'lotus/environment'
require Lotus::Environment.new.env_config

Rake::TestTask.new do |t|
 t.pattern = 'spec/**/*_spec.rb'
 t.libs  << 'spec'
end

task default: :test
task spec: :test

namespace :db do
 task :seed do
  load 'db/seeds.rb'
 end
end

Sau đó chạy lệnh sau:

rake db:seed

Yah!! Xong rồi, cực đơn giản để tạo 1 DB với Lotus v0.5.0

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

34 bài viết.
209 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết gần 6 năm trước
25 21
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết gần 6 năm trước
21 8
White
20 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết hơn 4 năm trước
20 9
Bài viết liên quan
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
5 2
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
209 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!