Cách nhanh để checkout Github Pull Request
Git
51
github
17
White

Neo viết ngày 22/08/2015

Khi có một pull request trên Github mà tôi muốn lấy về thử xem sao thì Github có hướng dẫn là:

$ git fetch origin pull/ID/head:BRANCHNAME
$ git checkout BRANCHNAME

Khi này ta có một branch hoàn toàn mới và có thể tự do thao tác. Tuy vậy có một cách nhanh hơn.

Dùng .git/config

Tôi hay mở .git/config ra và thêm dòng sau

  fetch = +refs/pull/*/head:refs/remotes/origin/pr/*

Vị trí thêm là bên trong thẻ [remote "origin"]. File config sau khi thêm sẽ có dạng

[remote "origin"]
  url = git@github.com:my_name/my_repo.git
  fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
  fetch = +refs/pull/*/head:refs/remotes/origin/pr/*

Như vậy mỗi lần git pull thì sẽ lấy về hết các pull request branch dưới dạng origin/pr/xx. Giả sử checkout trực tiếp vào branch origin/pr/11 là sẽ nhảy vào phần thay đổi của Pull Request #11.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Neo

2 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 6
Mình có đọc và làm theo hướng dẫn của bạn @thanhhiep để làm một desktop app bằng Electron ở (Link). Tuy vậy phần đóng gói mình tìm ra một cách tốt ...
Neo viết hơn 2 năm trước
4 6
Bài viết liên quan
White
48 7
Tôi xin tổng hợp các cách dùng git stash tôi hay sử dụng Lưu lại thay đổi Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thườ...
BB viết gần 3 năm trước
48 7
White
10 2
Xin chào các bạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng phát triển app sử dụng API của bên thứ 3, và chắc mọi người đều biết là hầu hết các API service...
Hải Nguyễn viết 1 năm trước
10 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!