Các câu lệnh SQL check hệ thống ORACLE
Oracle
11
dba
1
White

nguyentronganhs viết ngày 19/12/2016

Các câu SQL check hệ thống.

Check xem máy nào đang lockdata

  select  c.owner,  c.object_name,  c.object_type,  b.sid,  b.serial#,
   'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || b.sid || ', ' || b.serial# || ''';' AS KILL_COMMAND,
   b.status,
   b.osuser,
   b.machine
  from 
   v$locked_object a ,  v$session b,  dba_objects c
where 
   b.sid = a.session_id
and
   a.object_id = c.object_id; 

Check câu lệnh SQL chiếm nhiều thời gian

SELECT  parsing_schema_name username,
   sql_fulltext sql,
   optimizer_cost cost,executions,
   ROUND (elapsed_time / executions / 1000000,2) AS "avg_time/exc(s)"
FROM gv$sqlarea
WHERE   optimizer_cost > 100
   AND last_load_time >= TRUNC (SYSDATE)
   AND executions > 1
   AND elapsed_time / executions/1000000 > 1
   AND parsing_schema_name NOT LIKE '%SYS%'
   ORDER BY optimizer_cost DESC

Tìm tác vụ đang chạy mãi không xong

SELECT 
  S.SID, S.SERIAL#, 
  'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || S.SID || ', ' || S.SERIAL# || ''';' AS KILL_COMMAND,
  Q.SQL_TEXT
FROM GV$SESSION S, V$SQL Q
WHERE S.USERNAME IS NOT NULL
 AND S.STATUS = 'ACTIVE'
 AND S.SQL_ID IS NOT NULL
 AND Q.SQL_ID = S.SQL_ID;

Tìm các SID đang xử dụng bao nhiêu % CPU

SELECT  se.username, ss.sid, ROUND (value/100) "CPU Usage"
FROM 
  v$session se, v$sesstat ss, v$statname st
WHERE ss.statistic# = st.statistic#
  AND name LIKE '%CPU used by this session%'
  AND se.sid = ss.SID
  AND se.username IS NOT NULL
  ORDER BY value DESC;
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

nguyentronganhs

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 0
Giới thiệu về Phân vùng Phân vùng giải quyết vấn đề quan trọng trong việc hỗ trợ xử lý các bảng và indexes có kích thước rất lớn bằng cách phân ch...
Dương Đức Đạt viết hơn 5 năm trước
4 0
Male avatar
0 0
https://loizenai.com/angularspringbootcrudoracleexample/ Angular SpringBoot CRUD Oracle Example Tutorial: "Angular SpringBoot CRUD Oracle Example...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!