Các câu lệnh SQL check hệ thống ORACLE
Oracle
7
dba
1
White

nguyentronganhs viết ngày 19/12/2016

Các câu SQL check hệ thống.

Check xem máy nào đang lockdata

  select  c.owner,  c.object_name,  c.object_type,  b.sid,  b.serial#,
   'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || b.sid || ', ' || b.serial# || ''';' AS KILL_COMMAND,
   b.status,
   b.osuser,
   b.machine
  from 
   v$locked_object a ,  v$session b,  dba_objects c
where 
   b.sid = a.session_id
and
   a.object_id = c.object_id; 

Check câu lệnh SQL chiếm nhiều thời gian

SELECT  parsing_schema_name username,
   sql_fulltext sql,
   optimizer_cost cost,executions,
   ROUND (elapsed_time / executions / 1000000,2) AS "avg_time/exc(s)"
FROM gv$sqlarea
WHERE   optimizer_cost > 100
   AND last_load_time >= TRUNC (SYSDATE)
   AND executions > 1
   AND elapsed_time / executions/1000000 > 1
   AND parsing_schema_name NOT LIKE '%SYS%'
   ORDER BY optimizer_cost DESC

Tìm tác vụ đang chạy mãi không xong

SELECT 
  S.SID, S.SERIAL#, 
  'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || S.SID || ', ' || S.SERIAL# || ''';' AS KILL_COMMAND,
  Q.SQL_TEXT
FROM GV$SESSION S, V$SQL Q
WHERE S.USERNAME IS NOT NULL
 AND S.STATUS = 'ACTIVE'
 AND S.SQL_ID IS NOT NULL
 AND Q.SQL_ID = S.SQL_ID;

Tìm các SID đang xử dụng bao nhiêu % CPU

SELECT  se.username, ss.sid, ROUND (value/100) "CPU Usage"
FROM 
  v$session se, v$sesstat ss, v$statname st
WHERE ss.statistic# = st.statistic#
  AND name LIKE '%CPU used by this session%'
  AND se.sid = ss.SID
  AND se.username IS NOT NULL
  ORDER BY value DESC;
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

nguyentronganhs

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!