Các cách bật debug Database trong AdonisJs
AdonisJs Web Framework
7
White

Lương Trưởng viết ngày 01/01/2019

:smile: Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 :smile:

# Cấu hình

 • #1. start/events.js
 • #2. start/hooks.js
 • #3. app/Controllers/Http/MyController.js
 • #4. Cách bật debug
 • #5. Bonus

# Trong start/events.js

Tạo file events.js trong thư mục start

  const Database = use('Database')

  Database.on('query', async (query) => {
    // Xem tất cả các thông sô
    console.log(query)
    // Chỉ xem câu lệnh truy vấn
    console.log(query.sql)
  })

  // Kết quả chạy log
  {
    __knexUid: '__knexUid1',
    __knexTxId: undefined,
    method: 'first',
    options: {},
    timeout: false,
    cancelOnTimeout: false,
    bindings: [ 1, 1 ],
    __knexQueryUid: 'dc149e54-d389-4bfb-bea6-0eb1000a02fa',
    sql: 'select * from `users` where `id` = ? limit ?'
  }
  select * from `users` where `id` = ? limit ?

# Trong start/hooks.js

Tạo file hooks.js trong thư mục start

  const { hooks } = require('@adonisjs/ignitor')

  hooks.after.providersBooted(() => {
    /** @type {import('@adonisjs/lucid/src/Database')} */
    const Database = use('Database')
    Database.on('query', async (query) => {
      console.log(query)
      console.log(query.sql)
    })
  })

  // Kết quả chạy log #2 cũng tương tự như cách #1 ở trên
  {
    __knexUid: '__knexUid1',
    __knexTxId: undefined,
    method: 'first',
    options: {},
    timeout: false,
    cancelOnTimeout: false,
    bindings: [ 1, 1 ],
    __knexQueryUid: 'dc149e54-d389-4bfb-bea6-0eb1000a02fa',
    sql: 'select * from `users` where `id` = ? limit ?'
  }
  select * from `users` where `id` = ? limit ?

# Trong Controller

Tạo file MyController.js | app/Controllers/Http/MyController.js

$ adonis make:controller My --type=http
$ √ create app\Controllers\Http\MyController.js
  'use strict'

  /** @type {typeof import('@adonisjs/lucid/src/Lucid/Model')} */
  const User = use('App/Models/User')
  const Database = use('Database')

  class MyController {

    async index() {
      const username = 'Administrator'

      const user = await User.query()
        .where('username', username)
        .where('is_active', true)
        .toSQL()
        //.fetch()

      console.log(user)
      // Kết quả log -> user:
      { 
        method: 'select',
        options: {},
        timeout: false,
        cancelOnTimeout: false,
        bindings: [ 'Administrator', true ],
        __knexQueryUid: '9a616fd7-55e6-4fff-97b3-11d6b38008cb',
        sql: 'select * from `users` where `username` = ? and `is_active` = ?' 
      }

      const user2 = await User.query()
        .where('username', username)
        .where('is_active', true)
        .toSQL()
        .toNative()
        //.fetch()

      console.log(user2)

      // Kết quả log -> user2:
      { 
        sql: 'select * from `users` where `username` = ? and `is_active` = ?',
        bindings: [ 'Administrator', true ] 
      }

      const users = await Database
        .select('*')
        .from('users')
        .toSQL()
        .toNative()

      console.log(users)

      // Kết quả log -> users:
      { sql: 'select * from `users`', bindings: [] }
    }
  }

  module.exports = MyController

Hay

await Database
 .table('users')
 .select('*')
 .on('query', console.log)       //Cách 1
 .on('query-error', console.log)    //Cách 2
 .on('query-response', console.log)  //Cách 3
 .on('sql', console.log)        //Cách 4
 .debug()               //Cách 5
 .toString()              //Cách 6
 .toSQL()               //Cách 7
 .toSQL().toNative()          //Cách 8

:smile: Lưu ý: :smile:

@class Model: với các Static methods như .first(), .all(), ... sẽ không thể xem được.

tham khảo 1

tham khảo 2

tham khảo 3

# Bật debug cho database

  ...
  // Thêm dòng này vào file .env
  DB_DEBUG=true

  ....
  // Tìm đến file config/database.js
  mysql: {
  client: 'mysql',
    connection: {
      host: Env.get('DB_HOST', 'localhost'),
      port: Env.get('DB_PORT', ''),
      user: Env.get('DB_USER', 'root'),
      password: Env.get('DB_PASSWORD', ''),
      database: Env.get('DB_DATABASE', 'adonis'),
      // Thêm dòng này nữa nè anh/em
      debug: Env.get('DB_DEBUG', false)
    }
  }
  // Kết quả log khủng lắm anh/em ơi. Mình xem đau hết cả đầu.

# Bonus

QueryBuilder trong Adonis Database/Lucid Model là một instance của knexjs, nên nếu bạn muốn hiểu sâu về QueryBuilder thì vào đây https://knexjs.org/

Hy vọng bài viết này có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình lập trình AdonisJs/Node.js :smile::smile::smile::smile::smile: Cảm ơn anh em nhiều.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lương Trưởng

10 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
3 1
White
3 1
Nội dung Javascript ES6 (Language changes) Directory structure Routing Request Views Models Javascript ES6 Node.js v8.0 bổ sung lên...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
3 1
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
2 0
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
3 1
White
1 0
x] Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 06/01/2019 \ Các bước thực hiện 1. Factory 2. Seed \ Factory Đôi khi chúng ta cần d...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!