C vs Assembly
C
29
Assembly
1
White

Bùi Hồng Hà viết ngày 10/06/2015

Giới thiệu

"Không ngôn ngữ lập trình nào có thể sinh mã chạy nhanh hơn mã assembly được viết cẩn thận"

Đây là điều đã được nói đến rất nhiều tại nhiều diễn đàn và blog công nghệ nhưng hầu như không có ví dụ minh hoạ nào cụ thể?? Để kiểm chứng tuyên bố trên, mình đã thử viết 1 chương trình bằng ngôn ngữ C, sau đó thử optimize chương trình bằng mã assembly, và cuối cùng đo thời gian chạy của 2 phiên bản. Điều mình rút ra là thực sự 1 chương trình assembly chạy nhanh hơn hẳn chương trình C tương tự, đúng như tuyên bố.

Bài viết này viết về quá trình mình kiểm chứng cũng như những điều rút ra từ quá trình này.

Bài toán

Ta sẽ giải quyết bài toán: "biểu diễn tập con bằng số nhị phân".

Ta có thể biểu diễn tập hợp con của 1 tập hợp bằng 1 chuỗi bit. Ví dụ xét tập hợp 4 phần tử, thì "0101" là 1 tập con. Ta có thể diễn giải chuỗi trên như sau: tập con có sự xuất hiện của phần tử vị trí 0 và 2. Nói 1 cách mình hoạ xét chuỗi ký tự "abcd" thì với chuỗi nhị phân ở trên ta có tập con "bd".

Bài toán là làm thế nào để liệt kê tất cả các tập con 2 phần tử của tập hợp trên. Nói cách khác liệt kê các xâu có 2 ký tự từ xâu "abcd"

Thuật toán

Ta sẽ sử dụng thuật toán được nghĩ ra bởi Bill Gosper được lưu lại trong HAKMEM số 175 (Hacker Memo) nổi tiếng của phóng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của trường MIT.

Thuật toán như sau:
Giả sử có chuỗi bit x = xxx0 1111 0000 (xxx là 1 chuỗi bit 0 bất kỳ). Ta cần tìm cách sinh ra chuỗi bit có số lượng bit 1 không đổi. Nói cách khác kết quả của hàm sinh sẽ từ chuỗi hiện tại phải là xxx1 0000 0111. Các bước sinh diễn ra như sau:

 1. Thuật toán bắt đầu bằng cách tìm bit 1 cuối cùng bên phải bằng công thức s = x & -x cho ra kết quả xxx0 0001 0000
 2. Cộng kết quả hiện tại với x cho ra kết quả r = xxx1 0000 0000. Bit 1 ở đây là 1 bit trong kết quả.
 3. Đối với các bit kết quả còn lại, chúng ta tiến hành điều chỉnh n-1 bit 1, trong đấy n là số lượng bit 1 của nhóm bit 1 nằm bên phải nhất. Cụ thể ở đây là nhóm 1111. Ta có thể làm điều này bằng cách đầu tiên exclusive or (xor) r với x cho kết quả xxx1 1111 0000. Ta chia kết quả này cho s (là luỹ thừa của 2) và dịch kết quả có được thêm 2 vị trí nữa để loại bỏ bit không cần thiết. Kết quả có được là giá trị điểu chỉnh cuối cùng này or với r.

Công thức đại số để tính các bước ở trên như sau:

 s <- x & -x
 y <- s + x
 y <- r | (((x xor r) >> 2) / s)

Chương trình.

Ta sẽ benchmark bằng cách đo thời gian chạy của thuật toán viết bằng ngôn ngữ C và assembly rồi so sánh thời gian chạy của 2 chương trình viết bằng 2 ngôn ngữ với nhau.

Chương trình viết bằng C

Để benchmark ta viết chương trình C biểu diễn thuật toán trên. binreprlà hàm giúp in giá trị nhị phân giúp quá trình kiểm tra được dễ dàng hơn. Nội dung thuật toán được viết trong hàm snoob_c:

#include <stdio.h>

void binrepr(unsigned a) {
  char r[32] = {0};
  int i;
  for (i = 0; i < 32; ++i) {
    r[31 - i] = ((a >> i) & 1) + '0';
  }
  puts(r);
}

unsigned snoob_c(unsigned x)
{
    unsigned smallest, ripple, ones;

    smallest = x & -x;
    ripple = x + smallest;
    ones = x ^ ripple;
    ones = (ones >> 2) / smallest;
    return ripple | ones;
}

int main()
{
  int a, b; 
  scanf("%d", &a);
  binrepr(a);
  b = snoob_c(a);
  binrepr(b);
  return 0;
}
$ gcc -o snoob snoob.c
$ ./snoob
752
00000000000000000000001011110000
00000000000000000000001100000111

Tuyệt thuật toán chạy đúng! Ta sẽ cho thuật toán trên chạy 100 000 000 lần và đo tổng thời gian. Ta sửa lại hàm main như dưới đây:

int main()
{
  int a, b; 
  int i;
  a = 752;
  for (i = 0; i < 100000000; ++i) {
    b = snoob_c(a);
  } 
  return 0;
}
$ gcc -o snoob snoob.c
$ time ./snoob
./snoob 0.83s user 0.00s system 99% cpu 0.832 total

Chương trình chạy 100 triệu lần hết 0.83s! C quả thực rất nhanh.

Chương trình viết bằng assembly

Để có thể optimize hàm snoob, ta sẽ thử quan sát mã assembly của hàm snoob_c do gcc sinh ra:

$ gdb snoob
(gdb) disassemble snoob_c
Dump of assembler code for function snoob_c:
0x0000000100000e20 <snoob_c+0>: push  rbp
0x0000000100000e21 <snoob_c+1>: mov  rbp,rsp
0x0000000100000e24 <snoob_c+4>: mov  DWORD PTR [rbp-0x4],edi
0x0000000100000e27 <snoob_c+7>: mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
0x0000000100000e2a <snoob_c+10>:    mov  ecx,0x0
0x0000000100000e2f <snoob_c+15>:    sub  ecx,eax
0x0000000100000e31 <snoob_c+17>:    mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
0x0000000100000e34 <snoob_c+20>:    and  ecx,eax
0x0000000100000e36 <snoob_c+22>:    mov  DWORD PTR [rbp-0x10],ecx
0x0000000100000e39 <snoob_c+25>:    mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
0x0000000100000e3c <snoob_c+28>:    mov  ecx,DWORD PTR [rbp-0x10]
0x0000000100000e3f <snoob_c+31>:    add  eax,ecx
0x0000000100000e41 <snoob_c+33>:    mov  DWORD PTR [rbp-0x14],eax
0x0000000100000e44 <snoob_c+36>:    mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
0x0000000100000e47 <snoob_c+39>:    mov  ecx,DWORD PTR [rbp-0x14]
0x0000000100000e4a <snoob_c+42>:    xor  eax,ecx
0x0000000100000e4c <snoob_c+44>:    mov  DWORD PTR [rbp-0x18],eax
0x0000000100000e4f <snoob_c+47>:    mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x18]
0x0000000100000e52 <snoob_c+50>:    shr  eax,0x2
0x0000000100000e55 <snoob_c+53>:    mov  ecx,DWORD PTR [rbp-0x10]
0x0000000100000e58 <snoob_c+56>:    xor  edx,edx
0x0000000100000e5a <snoob_c+58>:    div  ecx
0x0000000100000e5c <snoob_c+60>:    mov  DWORD PTR [rbp-0x18],eax
0x0000000100000e5f <snoob_c+63>:    mov  ecx,DWORD PTR [rbp-0x14]
0x0000000100000e62 <snoob_c+66>:    or   ecx,eax
0x0000000100000e64 <snoob_c+68>:    mov  DWORD PTR [rbp-0xc],ecx
0x0000000100000e67 <snoob_c+71>:    mov  DWORD PTR [rbp-0x8],ecx
0x0000000100000e6a <snoob_c+74>:    mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x8]
0x0000000100000e6d <snoob_c+77>:    pop  rbp
0x0000000100000e6e <snoob_c+78>:    ret
0x0000000100000e6f <snoob_c+79>:    nop
End of assembler dump.
(gdb)

Quan sát mã assembly ta có vài nhận xét sau:

 • Mã rất dài. Bên cạnh các instruction dùng để tính toán, các instruction dùng để di chuyển dữ liệu cũng chiếm khá nhiều thời gian chạy.
 • Các kết quả tính toán trung gian được ghi ra bộ nhớ (do ta dùng các biến smalless, ripples, ones)

Theo như

L1 cache reference 0.5 ns
Branch mispredict 5 ns
L2 cache reference 7 ns 14x L1 cache
Mutex lock/unlock 25 ns
Main memory reference 100 ns 20x L2 cache, 200x L1 cache
Compress 1K bytes with Zippy 3,000 ns
Send 1K bytes over 1 Gbps network 10,000 ns 0.01 ms
SSD random read 150,000 ns
Read 1 MB sequentially from memory 250,000 ns 0.25 ms
Round trip within same datacenter 500,000 ns 0.5 ms
Read 1 MB sequentially from SSD 1,000,000 ns 1 ms 4X memory
Disk seek 10,000,000 ns 10 ms 20x datacenter roundtrip
Read 1 MB sequentially from disk 20,000,000 ns 20 ms 80x memory, 20X SSD
Send packet CA->Netherlands->CA 150,000,000 ns 150 ms
1 ns = 10-9 seconds
1 ms = 10-3 seconds
Assuming ~1GB/sec SSD
By Jeff Dean (http://research.google.com/people/jeff/)
Originally by Peter Norvig (http://norvig.com/21-days.html#answers)
Some updates from: https://gist.github.com/2843375
Great 'humanized' comparison version: https://gist.github.com/2843375
view raw latency.txt hosted with ❤ by GitHub
, thì truy cập bộ nhớ / cache dù rất nhanh (tốn 0.5ns) vẫn chậm hơn rất nhiều so với truy cập trực tiếp từ thanh ghi. Ta đặt câu hỏi liệu có thể giảm thiểu lượt truy cập bộ nhớ cache được không?

Quay trở lại thuật toán, ta thấy công thức đại số dùng 6 phép tính. Số lượng biến sử dụng chỉ có 4 biến. Do đó ta hoàn toàn có thể loại bổ các truy cập bộ nhớ, tính toán trực tiếp bằng các thanh ghi. Ta có hàm snoob viết bằng assembly như sau:

section .text
        global _snoob

;;; HAK Item 175
_snoob:
        push ebp
        mov ebp, esp
        mov ecx, [ebp + 8]
        mov ebx, ecx
        mov eax, ecx
        neg ebx
        and ebx, ecx
        add eax, ebx
        mov edi, eax
        xor eax, ecx
        shr eax, 2
        xor edx, edx
        div ebx
        or eax, edi
        pop ebp

Ta thay code hàm main thay vì gọi đến snoob_c ta gọi đến hàm snoob ở trên:

#include <stdio.h>

extern unsigned snoob(unsigned a);

void binrepr(unsigned a) {
  char r[32] = {0};
  int i;
  for (i = 0; i < 32; ++i) {
    r[31 - i] = ((a >> i) & 1) + '0';
  }
  puts(r);
}

int main()
{
  int a, b; 
  scanf("%d", &a);
  binrepr(a);
  b = snoob(a);
  binrepr(b);
  return 0;
}
$ yasm -a x86 -f macho binrepr.asm
$ gcc -m32 -c snoob.c
$ gcc -m32 -o snoob snoob.o binrepr.o
$ ./snoob
752
00000000000000000000001011110000
00000000000000000000001100000111

Chương trình chạy đúng! Giờ đến phẩn benchmark. Ta sử dụng lại đoạn code benchmark, lần này thay vì gọi hàm snoob_c ta gọi hàm snoob viết bằng assembly. Ta có kết quả như sau:

$ gcc -m32 -c snoob.c
$ gcc -m32 -o snoob snoob.o binrepr.o
$ time ./snoob
./snoob 0.53s user 0.00s system 99% cpu 0.536 total

Ta có thể thấy tốc độ thay đổi 1 cách đáng kể! Thời gian chạy chỉ bằng 63.85% thời gian chạy lần trước đấy.

Các đoạn code được chạy trên máy tính có phần cứng: cpu corei7, 8G Ram

Kết luận

 • Bằng việc trực tiếp kiểm chứng, ta công nhận rằng mã viết bằng assembly nếu được optimize cẩn thận sẽ chạy nhanh hơn hẳn mã sinh bởi các ngôn ngữ bậc cao như C.
 • Assembly rất thú vị. Ta có cảm giác kiểm soát toàn bộ máy tính!

Tham khảo

 1. Hacker Delights
 2. HAKMEM
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Hồng Hà

59 bài viết.
326 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
93 8
Bài viết tổng hợp cơ chế hoạt động của https Chút ít về chữ ký điện tử Chữ ký điện tử là cơ chế bao gồm 3 thuật toán: Thuật toán chọn một khóa...
Bùi Hồng Hà viết gần 6 năm trước
93 8
White
50 7
Giới thiệu Gần đây thấy bản thân chém gió rất nhiều về MapReduce, Hadoop v.v nhưng chưa thấy có bài viết nào tổng hợp + giải thích cụ thể về MapRe...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
50 7
White
40 0
Giới thiệu Google là một công ty dẫn đầu về phần mềm xử lý Big Data. Hầu hết các phần mềm xử lý dữ liệu như Hadoop đều có nguồn gốc ý tưởng từ Goo...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
40 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
59 bài viết.
326 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!