C# và 2captcha - Tích hợp giúp giải mã recaptcha
C#
28
bypass
5
White

Alex viết ngày 09/01/2020

Mã C# - trình bao bọc API 2captcha.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng dịch vụ 2captcha, bạn có thể đọc bài “Python - cầu nối giúp giải mã reCaptcha v2.0 bằng dịch vụ 2captcha”.

using System.IO;  
using System;
using System.Net;
using System.Text;

class Recaptcha2captcha
{  
  private static string captcha_service_key;
  private string site_key;
  private string page_url;

  public void setServiceKey(string service_key)
  {    
    Recaptcha2captcha.captcha_service_key = service_key;
  }
  public void setSiteKey(string site_key)
  {
    this.site_key = site_key;
  }
  public void setPageUrl(string page_url)
  {
    this.page_url = page_url;
  }

  public string SendRequest() // HTTP POST
  {
    try
    {
      System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;
      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://2captcha.com/in.php");

      var postData = "key="+ Recaptcha2captcha.captcha_service_key +"&method=userrecaptcha&googlekey=" + this.site_key + "&page_url=" + this.page_url;
      var data = Encoding.ASCII.GetBytes(postData);

      request.Method = "POST";

      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = data.Length;

      using (var stream = request.GetRequestStream())
      {
        stream.Write(data, 0, data.Length);
      }

      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

      var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
      response.Close();
      if (responseString.Contains("OK|"))
      {
        return responseString;
      }
      else
      {
        return "2captcha service return error. Error code:" + responseString;
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      return e.Message;
    }

  }
  public string SubmitForm(string RecaptchaResponseToken) // HTTP POST
  {
    // var page_url = "http://testing-ground.scraping.pro/recaptcha";
    try
    {
      System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;
      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(this.page_url);

      var postData = "submit=submin&g-recaptcha-response=" + RecaptchaResponseToken;
      var data = Encoding.ASCII.GetBytes(postData);

      request.Method = "POST";

      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = data.Length;

      using (var stream = request.GetRequestStream())
      {
        stream.Write(data, 0, data.Length);
      }

      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

      var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
      response.Close();
      return responseString;
    }
    catch (Exception e)
    {
      return e.Message;
    }

  }

  // the request to retrieve g-recaptcha-response token from 2captcha service
  public string getToken(string captcha_id) // HTTP GET
  {
    WebClient webClient = new WebClient();
    webClient.QueryString.Add("key", Recaptcha2captcha.captcha_service_key);
    webClient.QueryString.Add("action", "get");
    webClient.QueryString.Add("id", captcha_id);

    return webClient.DownloadString("http://2captcha.com/res.php");
  }
  // validate site with returned token thru proxy.php 
  public string getValidate(string token)
  {
    WebClient webClient = new WebClient();
    webClient.QueryString.Add("response", token);
    return webClient.DownloadString("http://testing-ground.scraping.pro/proxy.php");
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  { 
    if (args.Length != 1)
    {
      System.Console.WriteLine("Usage: main.exe <2captcha_service_key>");
      return;
    }
    string service_key = args[0];
    // Console.WriteLine("2captcha service key: " + service_key);

    Recaptcha2captcha service = new Recaptcha2captcha();

    // we set 2captcha service key and target google site_key
    service.setServiceKey(service_key);
    service.setSiteKey("6Lf5CQkTAAAAAKA-kgNm9mV6sgqpGmRmRMFJYMz8");
    serivce.service.setPageUrl("http://testing-ground.scraping.pro/recaptcha");

    var resp = service.SendRequest();
    var gcaptchaToken = "";
    Console.WriteLine(resp.Substring( 3, resp.Length-3));
    if (resp.Contains("OK|")){
      // loop till the service solves captcha and gets g-recaptcha-response token
      var i=0;
      while (i++ <= 20)
      {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000); // sleep 5 seconds
        Console.WriteLine("Captcha is being solved for {0} seconds", i*5);
        gcaptchaToken = service.getToken(resp.Substring( 3, resp.Length-3));
        if (gcaptchaToken.Contains("OK|"))
        {
          break;
        }
      }


      if (gcaptchaToken.Contains("OK|"))
      {
        var RecaptchaResponseToken = gcaptchaToken.Substring(3, gcaptchaToken.Length-3);
        Console.WriteLine("g-recaptcha-response token: " + RecaptchaResponseToken );

        // make google to validate g-recaptcha-response token
        var iSvalid = service.getValidate(RecaptchaResponseToken);
        Console.WriteLine("Token is validated by google: " + iSvalid );

        // submit form to the target site
        var SubmitFormResp = service.SubmitForm(RecaptchaResponseToken);
        Console.WriteLine("Submit form return: " + SubmitFormResp );

      } else {
        Console.WriteLine("Captcha has not been solved. Error code: " + gcaptchaToken);
        //Environment.Exit(0);
      }

    } else {
      Console.WriteLine("Error: " + resp);
      //Environment.Exit(0);
    }
    Console.Read();
  }
}  

2captcha 09-01-2020

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Alex

6 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 0
Sử dụng 2Captcha và Puppeteer giúp tự động hóa "vượt tường" CAPTCHA Trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, Captcha đã trở nên quen thuộc ở khắp...
Alex viết 1 tháng trước
4 0
White
3 0
Một câu chuyện rất đỗi quen thuộc và thường diễn ra như sau: Sam cần phải điền vào các biểu mẫu tự động. Nó có thể dành cho các mục đích khác nhau...
Alex viết 1 tháng trước
3 0
White
1 0
Đúng như tên gọi của mình, Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) được sử dụng để phân biệt Con người...
Alex viết 7 ngày trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 0
Mình khá là lười, nên mình sẽ không đưa định nghĩa hay usage của reflection vào đây. Vì dù sao mình cũng sẽ chỉ copy thôi :smile:. Vậy nên chúng ta...
Rice viết hơn 1 năm trước
0 0
White
4 0
Sử dụng 2Captcha và Puppeteer giúp tự động hóa "vượt tường" CAPTCHA Trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, Captcha đã trở nên quen thuộc ở khắp...
Alex viết 1 tháng trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!