C++ Initialization lists
TIL
652
C++
31
Male avatar

baoquocphan viết ngày 19/04/2017

Constructor của lớp cha luôn được gọi trước constructor của lớp con.

class Foo {
  public:
    Foo() { 
      cout << "Base class initializing" << endl; 
    }
};

class Bar : public Foo {
  public:
    int baz;
    Bar(int baz) { 
      cout << "Inherited class initializing" << endl;
      this->baz = baz;
    }
};

int main() {
  Bar b;
  return 0;
}

/*
Output:
Base class initializing
Inherited class initializing
*/

Nếu constructor của lớp cha có tham số, ta dùng initialization lists ở lớp con để gọi nó.

class Point {
  public:
    double x, y;
    Point(double x, double y) {
      this->x = x;
      this->y = y;
    }
};

class Vector : public Point {
  public:
    int type;
    Vector(int type, double x, double y) : Point(x, y) {
      this->type = type;
    }
};

Initialization lists cũng có thể khởi tạo thuộc tính của lớp,

class Point {
  public:
    double x, y;
    Point(double x, double y) : x(x), y(y) {}
};

hoặc thuộc tính hằng.

class Foo {
  public:
    const int constant;
    Foo() : constant(42) {}
};
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

baoquocphan

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
qsort :: (Integral a) = a] a] qsort lst | length lst < pivot] mid = x | x pivot] maxn :: Int maxn = 1000000 main = do print ((qsort maxn...
baoquocphan viết hơn 2 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Code import java.util.; import java.lang.; import java.io.; abstract class Chainable { public Chainable andThen(Chainable after) { Chainab...
baoquocphan viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Code import java.util.; import java.lang.; import java.io.; class Beers implements Iterable { private int count = 0; class BeersIterator i...
baoquocphan viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 7 tháng trước
0 2
White
21 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 2 năm trước
21 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!