Bỏ dấu tiếng Việt trong Typescript
Javascript
316
TypeScript
10
White

Thanh Ngọc viết ngày 07/06/2018

Bỏ dấu tiếng Việt trong Typescript

Vấn đề này không hề mới lạ và có vô số mã nguồn làm việc này rồi:

Nhưng chúng chỉ chạy tốt trên desktop với bảng mã Unicode chuẩn. Một số điện thoại Android sử dụng bộ gõ với Combining Diacritical Marks thì không còn chính xác nữa. Ví dụ:

à = a + \u0300
á = a + \u0301
ã = a + \u0309
ả = a + \u0303
ạ = a + \u0323

Mã nguồn

const cleanAccents = (str: string): string => {
  str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
  str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
  str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
  str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
  str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
  str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
  str = str.replace(/đ/g, "d");
  str = str.replace(/À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ/g, "A");
  str = str.replace(/È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ/g, "E");
  str = str.replace(/Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ/g, "I");
  str = str.replace(/Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ/g, "O");
  str = str.replace(/Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ/g, "U");
  str = str.replace(/Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ/g, "Y");
  str = str.replace(/Đ/g, "D");
  // Combining Diacritical Marks
  str = str.replace(/\u0300|\u0301|\u0303|\u0309|\u0323/g, ""); // huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng 
  str = str.replace(/\u02C6|\u0306|\u031B/g, ""); // mũ â (ê), mũ ă, mũ ơ (ư)

  return str;
}

Viết hoa chữ cái đầu

const toTitleCase = (str: string): string => {
  return str.replace(
    /\w\S*/g,
    function(txt) {
      return txt.charAt(0).toUpperCase() + txt.substr(1).toLowerCase();
    }
  );
};

Ngoài ra, có thể sử dụng hàm toLocaleLowerCasetoLocaleUpperCase để chuyển ký tự hoa/thường trong tiếng Việt.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thanh Ngọc

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
19 3
(Link) (Link) — tracks device battery state. (Link) (Link) — tracks geo location state of user's device. (Link) (Link) — tr...
Đinh Viễn viết hơn 1 năm trước
19 3
White
70 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
70 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!