Balanced Tree – AVL Tree in Java
Java
207
Balanced Tree
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 04/05/2021

https://grokonez.com/java/balanced-tree-avl-tree-java

Balanced Tree – AVL Tree in Java

In this tutorial, we're gonna look at AVL Tree Data Structure. It is a balanced binary search tree - the heights of given node's children trees don't differ more than 1 (with height of node = max of its children node + 1).

balanced-tree-avl-tree-java-overview

AVL Rotations

Four types of unbalanced situations:

 • Left-Left: doubly left heavy situation => make a right rotation.
 • Right-Right: doubly right heavy situation => make a left rotation.
 • Left-Right: => make a left and a right rotation.
 • Right-Left: => make a right and left rotation.

  Right Rotation

  balanced-tree-avl-tree-java-right-rotation

  
  Node rightRotation(Node node) { // input C
  Node newParentNode = node.getLeftNode(); // newParentNode = B
  Node mid = newParentNode.getRightNode(); // store B's right node 'mid' (B 

  To simplify the sample, we assume that C has no right node. In general, right node of C will not be changed.

  Left Rotation

  balanced-tree-avl-tree-java-left-rotation

More at:

https://grokonez.com/java/balanced-tree-avl-tree-java

Balanced Tree – AVL Tree in Java

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

451 bài viết.
79 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
451 bài viết.
79 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!