Backup data DB MySQL bằng command line
Mysql
95
Male avatar

skul169 viết ngày 05/05/2016

Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line.

Thường thì sẽ dùng một trong các pattern sau:

1. Dump toàn bộ database:
2. Dump chỉ 1 table:
3. Dump chỉ 1 vài record trong table:
4. Select và export dưới dạng csv:

1. Dump toàn bộ database:

mysqldump -u[user name] --password=[pass] --default-character-set=utf8 --host=[host name] [db name] > /path/to/file/output.sql

Ví dụ:

mysqldump -uroot --password=123456 --default-character-set=utf8 --host=localhost db_name > /home/backup.sql

2. Dump chỉ 1 table:

mysqldump -u[user name] --password=[pass] --default-character-set=utf8 --host=[host name] [db name] [table name] > /path/to/file/output.sql

3. Dump chỉ 1 vài record trong table

mysqldump -u[user name] --password=[pass] --default-character-set=utf8 --where="[nội dung trong where]" --host=[host name] [db name] [table name] > /path/to/file/output.sql

4. Select và export dưới dạng csv

Phải login vào mysql bằng command line thì mới gõ được lệnh dưới đây:

SELECT * INTO OUTFILE 'C:/student.csv' FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\n' FROM students;
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 7
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết hơn 5 năm trước
9 7
Male avatar
3 2
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết hơn 5 năm trước
3 2
Male avatar
2 0
Trong PHP, nếu bạn muốn save file trùng tên nhau thì gán thêm số thứ tự kèm theo, ví dụ như test_1.txt] (để tránh việc bị ghi đè lên file cũ) thì h...
skul169 viết hơn 5 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 9 tháng trước
0 0
White
23 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết hơn 6 năm trước
23 0
White
6 6
Đến với lập trình web thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng làm việc với database. Đặc biệt là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL...
nooptr viết hơn 2 năm trước
6 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!