Backend quản lý sinh viên với NodeJS

Backend quản lý sinh viên với NodeJS

NodeJS

Chạy javascript trên server-side

Mongodb

 • NoSql
 • Sử dụng cấu trúc key-value

Json

javascript object notation

npm

Node package manager

Express

NodeJS web application framework

Overall

Lập trình NodeJS với Express framework tạo server với các API lưu dữ liệu vào mongodb.
Có các api lấy thông tin sinh viên, tìm sinh viên, thêm sinh viên, cập nhật thông tin sinh viên và xóa thông tin sinh viên.

Github: https://github.com/HungNguyenUET/student-management

Create project

npm init

File index.js

var express = require('express'); //=> NodeJS Web application framework
var app= express();
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; //=> Connect mongodb
var mongoIO = require('./controller/MongoIO'); //=> MongoIO controller
var bodyParser = require('body-parser'); //=> Json

var url = "mongodb://localhost:27018/student_db"; //=> Mongo url port 27018 database student_db

app.use(bodyParser.json());

File MongoIO.js

// data is sudent info with Json
var insertStudent = function (db, callback, data) {
  db.collection('student').insertOne(data, function (err, result) {
    callback() //=> None bocking
  })
};

// data is array
var getAllStudent = function (db, callback, data) {
  var cursor = db.collection('student').find();
  cursor.each(function (err, doc) {
    if (doc != null){
      data.push(doc) //=> Push student info into array
    } else {
      callback()
    }
  })
};

var findStudent = function (db, callback, filter, data) {
  var cursor = db.collection('student').find({"name" : filter});
  cursor.each(function (err, doc) {
    if(doc != null){
      data.push(doc);
    }else {
      callback()
    }
  })
};

var updateStudent = function (db, callback, filter, data) {
  var cursor = db.collection('student').updateOne(
    {"id" : filter}, //=> Filter
    {
      $set : {"name" : data}, //=> Update
      $currentDate : {"lastModifited" : true}
    }, function (err, results) {
      callback()
    }
  )
};

var deleteStudent = function (db, callback, filter) {
  db.collection('student').deleteOne(
    {"id" : filter},
    function (err, results) {
      callback();
    }
  )
};

//Public
exports.insertStudent = insertStudent; 
exports.getAllStudent = getAllStudent;
exports.findStudent = findStudent;
exports.updateStudent = updateStudent;
exports.deleteStudent = deleteStudent;

File index.js

//API
//Get all student
app.get('/all', function (req, res) {
  var data = [];
  var dataJson; //data response
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
    mongoIO.getAllStudent(db, function () {
      //object to json
      dataJson = JSON.stringify({ 
        data : data
      });
      db.close();
      res.send(dataJson); //=> response body
      res.end();
    }, data)
  });
});

//Get all student with name filter
app.get('/search', function (req, res) {
  console.log("Search student with name");
  var data = [];
  var dataJson;
  var filter = req.param('name');
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
    mongoIO.findStudent(db, function () {
      // Callback
      dataJson = JSON.stringify({
        data : data
      });
      db.close();
      res.send(dataJson);
      res.end();
    }, filter, data);
    db.close();
  })
});

//insert student
app.post('/add', function (req, res) {
  console.log("Add student info");
  //insert into mongo database
  var data = req.body;
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
    mongoIO.insertStudent(db, function () {
      db.close()
    }, data)
  });
  res.send(data);
  res.end();
});

//update student info
app.put('/update', function (req, res) {
  console.log("Update student info");
  var filter = req.param("id");
  var data = req.param("name");
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
    mongoIO.updateStudent(db, function () {
      db.close();
      res.send("Successful");
      res.end();
    }, filter, data)
  })
});

//delete student
app.delete('/delete', function (req, res) {
  var filter = req.param("id");
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
    mongoIO.deleteStudent(db, function () {
      db.close();
      res.send('Successful');
      res.end();
    }, filter)
  })
  console.log("Delete student info")
});

// App listenning port 9999
app.listen(9999, function () { 
  console.log("Server is listening port 9999")
});

HungNguyenVan 14-07-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Kiểu biến trong Java Biến local Phạm vi trong phương thức, constructor, khối. Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối. Cần có giá trị khởi...
Hùng Nguyễn Văn viết gần 4 năm trước
2 0
White
2 0
MongoDB Replication với Docker Bước 1: Lấy 1 image mongo về docker pull mongo Bước 2: Tạo 1 network trong docker tên là mymongocluster doc...
Hùng Nguyễn Văn viết 4 năm trước
2 0
White
1 0
Đối với những chương trình đa luồng (multithreads) thường gặp những trường hợp khi nhiều luồng cùng muốn truy cập vào 1 dữ liệu nên có thể gây ra c...
Hùng Nguyễn Văn viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!